قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل 1978 مربوط به كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي ها 1973 (مارپل 1973/78)


شماره 1791-ق 25/11/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمدخاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره 34203/21080 مورخ 25/7/1380 دولت در مورد الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل 1978 مربوط به كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي ها 1973 ( مارپل 78/1973) كه در چلسه علني روز چهارشنبه مورخ 26/10/1380 مجلس شوراي اسلامي عينا" تصويب شده بود به لحاظ انقضاي مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عدم وصول پاسخ شوراي محترم نگهبان در اجراي اصل يكصد و بيست وسوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

شماره 55427 6/12/1380
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل 1978 مربوط به كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي ها 1973 ( مارپل 78/193) كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم ديماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و بدون ارائه نظر از سوي شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل 94 قانون اساسي طي نامه شماره 1791 - ق مورخ 25/11/1380 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
رئييس جمهور - سيدمحمدخاتمي

ماده واحده - به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به پروتكل 1978 مربوط به كنوانسيون بين المللي جلوگيري ازآلودگي دريا ناشي از كشتي ها1973(مارپل 78/1973) و ضمائم شماره هاي (1) ، (2) و (5) پروتكل مزبور بشرح پيوست ملحق شودو اسناد آن را مبادله نمايد.
تبصره 1- اجازه الحاق مزبور شامل ضمائم سوم و چهارم پروتكل نمي باشد و اين امر هنگام ابلاغ الحاق توسط دولت به طور صريح اعلام خواهد شد .
تبصره 2 - ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجراي اين پروتكل به مصالحه يا داوري با تصويب مراجع ديصلاح قانوني خواهد بود .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن پروتكل و ضمائم شماره هاي (1) ، (2) و (5) آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم ديماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

16608 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1380/12/11 :تاريخ ابلاغ 1380/10/26 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت راه وترابري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران