شرط رضايت طرفين درتجديد جلسه در جائي است كه هر دو طرف حاضرباشند


راي محكمه عالي انتظامي قضات
167-شرط رضايت طرفين درتجديدجلسه درجائي است كه هردوطرف حاضر باشندوتجديدجلسه محاكمه دردادگاه بخش به تقاضاي مدعي درصورتي كه مدعي عليه حضوربهم نرسانيده بودتخلف نيست .
حكم شماره 4398-10/9/1327

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمي

6

4398 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1327/09/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران