لايحه قانوني راجع به عدم اخذ وجوه مربوط به هزينه تمبر اعلاميه هاي ازدواج و طلاق


شماره 57538 - 24/7/1358
وزارت كشور

ماده واحده : از تاريخ تصويب اين ماده واحده اخذ وجوه مربوط بعه هزينه تمبر اعلاميه هاي ازدواج و طلاق موقوف ميشود .
نخست وزير

10100 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1358/08/03 :تاريخ ابلاغ 1358/07/24 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران