لايحه قانوني الغاء قانون تشكيل سازمان غله و قند و شكر و چاي كشور مصوب 1352/2/25


شماره 55706 - 2 / 7 / 1358
وزارت بازرگاني

ماده واحده – از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني ما ده واحده قانون تشكيل سازمان غله و قند و شكر و چاي كشور مصوب 25 / 2 / 1352 لغو و سازمانهاي غله و قند و شكر و چاي كشور بصورت سه واحد مجزا مشمول قانون استخدام كشوري اداره خواهد شد.
تبصره 1- بودجه وظايف و اهداف مقررات و آئين نامه ها ي مالي و اداري سازمانهاي فوق كماكان تا تهيه و تصويب مقررات جديد كه به پيشنهاد وزير بازرگاني و تصويب هيئت وزيران انجام خواهد شد بقوت خود باقي بوده و وزارت بازرگاني و سا زمانهاي فوق مكلفند در ظرف مدت ششماه اساسنامه لازم را تهيه و به هيئت وزيران پيشنهاد نمايند .
تبصره 2- سازمانهاي فوق وابسته بوزارت بازرگاني بوده و روساي كل آنان از طرف وزير بازرگاني انتخاب ميگردد.
تبصره 3- تا تصويب اساسنامه هاي جديد اختيارات مجمع عمومي سازمان غله و قند و شكر و چاي كشور به وزير با زرگاني و اختيارات هيئت مديره به رئيس كل سا زمانهاي فوق تفويض ميشود. نخست وزير

10088 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1358/07/19 :تاريخ ابلاغ 1358/07/02 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بازرگاني
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران