لايحه قانوني ارزيابي سهام شركت ماختيشم اسرائيل


شماره 96 - 4 / 7 / 1358
وزارت كشاورزي و عمران روستائي

ماده واحده – بوزات كشاورزي و عمران روستائي اجازه داده ميشود با توجه به مطالبات دولت ايران از اسرائيل سهام شركت ماختيشم را به قيمت روز ارزيابي و موقتا در اختيار خود قرار دهد .
نخست وزير

10088 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1358/07/19 :تاريخ ابلاغ 1358/07/04 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت جهاد كشاورزي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران