لايحه قانون مربوط به استفاده از معافيت هاي مقرر در سومين جدول معافيت هاي صنعتي و دومين جدول معافيت هاي معدني مصوب 1353/12/27 موضوع ماده 98 قانون ماليت هاي مستقيم و تيصره 2 ذيل آن


شماره 54430 13/6/1358
وزارت امور اقتصادي ودارائي

ماده واحده ـ درآمد حاصل از كارخانجاتي كه در سال 1357 از طرف وزارت صنايع و معادن براي آنها پروانه يا كارت تاسيس صادر شده باشد و همچنين درآمد معادني كه در سال مزبور از طرف وزارت فوق الشعار براي آنها پروانه اكتشاف يا بهره برداري صادر شده باشد حسب مورد مي توانند از معافيت هاي مقرر در سومين جدول معافيت هاي صنعتي و دومين جدول معافيتهاي معدني مصوب 27/12/1353 موضوع ماده 98 قانون ماليت هاي مستقيم و تبصره 2 ذيل آن استفاده نمايند .
نخست وزير

10074 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1358/07/02 :تاريخ ابلاغ 1358/06/13 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران