دعوي مستند به ادله اثباتي و مقرون به قرائن و اماراتي كه موجب حصول علم گردد نمي باشد دعوي محكوم به رد است


پرونده : 73/9/554 دادنامه 977ـ 22/11/74
مرجع رسيدگي : شعبه 9 دادگاه عمومي كرج
رأي دادگاه
در خصوص دعوي آقاي محسن …به طرفيت آقاي سيد حسن … با خواسته الزام به تنظيم سند رسمي يك قطعه زمين كه در سال 56 به پدر او فروخته است صرفنظر از اينكه خواهان دليلي بر اينكه در منتقل اليع ذينفع در دعوي محسوب شود اقامه نكرده است چون مستند دعوي دلالتي بر وقوع عقد بيع بين خوانده و مورث خواهان ندارد و دعوي مستند به ادله اثباتي و مقرون و اماراتي كه موجب حصول علم گردد نمي باشد بنابراين دعوي غيرثابت تشخيص و محكوم به رد است رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجديدنظر استان تهران قابل تجديدنظر است.
رأي شعبه 6 دادگاه تجديدنظر استان تهران در تجديدنظرخواهي از رأي فوق الذكر:
شماره دادنامه: 1589 مورخ 28/12/74
در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي محسن … از دادنامه شماره 977 ـ 22/11/74 صادره از شعبه 9 دادگاه عمومي كرج نظر به اسنكه تجديدنظر خواه ايراد و اعتراض موثري كه مباني رأي را متزلزل سازد ارائه نكرده است و دادنامه صادره طبق موازين قانوني اصدار يافته است لذا با رد اعتراض تجديدنظرخواه دادنامه صادره عيناً تائيد و استوار مي گردد.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي

977 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/11/22 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران