صدور حكم به خلع يد رقبه متنازع فيه و تحويل جمعاً مقدار 319 كيلوگرم برنج بي نام بعنوان اجرت المثل در حق خواهانها دارد


تاريخ رسيدگي: 10/8/1372 دادنامه : 72/480/18
مرجع رسيدگي : شعبه 18 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
تجديدنظر خواندگان دادخواستي به خواسته تقاضاي خلع سد سه قفيز زمين برنجكاري سنگ 19 بخش 25 گيلان مقوم به مبلغ 250000 ريال و نيز مطالبه 102 قوطي برنج صدري هر قوطي 33 كيلو جمعاً 3366 كيلو هر كيلو 600 ريال جمعاً به مبلغ 2019600 ريال بابت عوايد زمين بالا سالهاي 1353 لغايت آخر 1369 جمعاً 2269600 ريال به طرفيت آقاي سيد جواد… فرزند گل آقا … و خانم ها هانيه … فرزند… تقديم دادگاه حقوقي يك صومعه سرا نمود و به شرح مذكور در دادخواست توضيح داده اند برابر گواهي حصر وراثت پرونده كلاسه 70/37 حقوقي 2 صومعه سرا وراث خسرو… كه در تاريخ 25/4/67 فوت نموده است مي باشم مورث ما مطابق سند نسق شماره 143302 ـ 29/6/1352 تنظيمي دفترخانه 21 صومعه سرا حوزه ثبت گيلان صاحب نسق بوده خواندگان بالا از سال 1353 سه قفيز زمين مورد نسق مورث ما را كه در قريه ضياء بر شمالا به زمين عزيزالله و جنوبا به زمين جبار … و شرقا به زمين حسن … و احمد… و غربا به زمين سيداشرف … مصلح و صالح است را غاصبانه به تصرف خود گرفته با مراجعات مكرر خواندگان زمين موروثي را تخليه نكرده اند اظهاريه شماره 13 مورخ 10/1/1370 را از طريق دفتر دادگاه صومعه سرا به آنان ارسال نموده ايم صراحتاً اقرار و اعتراف به تصرف ملك موروثي ما نموده و حاضر به خلع يد و تحويل آن نمي گردند و به استناد مواد 4و70 از قانون آئين دادرسي مدني و ماده 5 قانون محاكم حقوقي يك و دو اظهاريه شماره 13 مورخ 10/1/1370 وگواهي حصر و وراثت 70/37 حقوقي 2 و سند نسق شماره 143302 و معاينه و تحقيق محل و جلب نظر كارشناس و مطالبه و انعكاس پرونده اصلاحات ارضي و مواد 308 و 311و 1320 از قانون مدني رسيدگي و صدور حكم را خواستار شد دادگاه مرجوع اليه وارد رسيدگي شده و در جلسه 417 ـ 1370 كه با حضور كليه اسحاب دعوي تشكيل شده و پس از مدافعات طرفين دعوي و انعكاس آن در صورت جلسه و پرسش از اداره كشاورزي و وصول پاسخ كه به شماره 1251/1 مورخ 25/2/1370 به ثبت رسيده و ضميمه پرونده است و اينكه به جهت تعيين عوايد مورد مطالبه جلب نظر كارشناسي را ضروري دانسته اند و قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر و با انتخاب كارشناس به نام آقاي حسن … و اظهارنظر كارشناسي كه به شماره 7604/1 مورخ 4/9/1370 به ثبت رسيده و ضميمه پرونده است و بالاخره جلب نظر آقاي مشاور نظريه بدين خلاصه( نظر به اينكه خواهانها به منظور اثبات ادعاي خود به دلائل فوق الذكر و نيز تحقيق و معاينه محل توام با جلب نظر كارشناس رسمي استناد نموده و خواندگان ضمن حضور در جلسه دادرسي مورخ 17/4/70 صريحاً به تصرف خود در رقبه متنازع فيه اقرار مينمايد كه دادگاه به منظور كشف حقيقت و اجابت خواسته خواهانها مبادرت به جلب نظر كارشناس منتخب و نيز استعلام از مركز خدمات كشاورزي صومعه سرا مي نمايد كه پاسخ استعلام واصله به شماره 1215/1 مورخ 25/2/70 ثبت دفتر دادگاه و پيوست پرونده است حكايت از دو قفيز و يه (23جريب) تعرفه در نسق مورث خواهانها دارد بر اساس پاسخ فوق آقاي كارشناس مبادرت به انجام كارشناسي نموده و با احراز ميزان تصرفات خواندگان به مقدار فوق الاشعار ميزان اجرت المثل ايام مورد درخواست خواهانها 319 كيلوگرم و برنج بي نام برآورد و به دادگاه اعلام مي نمايدكه با توجه به ابلاغ نظريه به اصحاب دعوي و مصون ماندن از تعرض و عدم دفاع موجه از دعوي از سوي خواندگان به خلع يد رقبه متنازع فيه و تحويل جمعاً مقدار 319 كيلوگرم برنج بي نام را به قيمت بالا و بالمناصفه در حق خواهانها دارد) صادر و بر اثر اعتراض آقاي سيدجواد … و بانو هاينه …به نظريه در مهلت مقرر قانوني پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديد و شعبه 18 ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 71/551/18 ـ مورخ 6/11/1371 بدين شرح« اعتراض آقاي سيد جواد… و خانم هانيه … نسبت به آن قسمت از نظريه دادگاه بر محكوميت آنان مي باشد با توجه به اينكه تصميم دادگاه بر اساس و ضوابط قانوني اتخاذ گرديد و منافي با موازين قانوني نمي باشد و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است و موجه نيست مستنداً به ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نظريه را موجه و صحيح تشخيص و ضمن رد اعتراض و تنفيذ نظريه پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه رسيدگي كننده اعاده مي گردد و دادگاه حقوقي يك صومعه سرا به موجب دادنامه شماره 9 مورخ
29/1/72 (تجديدنظر خواسته) بدين خلاصه «نظر به اينكه خواهانها به منظور اثبات ادعاي خود به دلائل فوق الذكر منضم به دادخواست و نيز تحقيق و معاينه محلي توام با جلب نظر كارشناس رسمي استناد نموده خواندگان ضمن حضور در جلسه دادرسي مورخ 17/4/1370 صريحاً تصرف خود و رقبه متنازع فيه اقرار مي نمايد كه دادگاه به منظور كشف حقيقت و اجابت خواسته خواهانها مبادرت به جلب نظر آقاي كارشناس منتخب و نيز استعلام از مركز خدمات كشاورزي صومعه سرا مي نمايد كه پاسخ استعلام واصله شماره 1215/1ـ 15/2/70 ثبت دفتر دادگاه و پيوست پرونده است حكايت از مقدار مساحت دو قفيز و سه دهو 23%جريب) تعرفه در نسق مورث خواهانها دارد و بر اساس پاسخ فوق آقاي كارشناس مبادرت به انجام كارشناسي نموده و با احراز ميزان تصرفات خواندگان به مقدار فوقالاشعار ميزان اجرت المثل ايام مورد درخواست خواهانها را 319 كيلوگرم برنج بي نام برآورد و به دادگاه اعلام مي نمايد كه با توجه به ابلاغ نظريه به اصحاب دعوي و مصون ماندن از تعرض و عدم دفاع موجه از دعوي از سوي خواندگان دادگاه دعوي خواهانها را ثابت تشخيص و حكم بر محكوميت خواندگان به خلع يد رقبه و تحويل جمعاً مقدار 319 كيلوگرم برنج بي نام و با قيمت يوم اداء را بالمناصفه در حق خواهان صادر و اعلام مي دارد» حكم به خلع يد رقبه متنازع فيه و تحويل جمعاً مقدار 319 كيلوگرم برنج بي نام با قيمت يوم اداء بالمناصفه در حق خواهان صادر نموده اند و بر اثر تجديدنظر خواهي آقاي سيد جواد … و با نو هانيه … از دادنامه تجديدنظر خواسته پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به ايه شعبه ارجاع گرديد و تجديدنظر خواهان ضمن لايحه تجديدنظرخواهي پس از شرح مطالبي معنا نقض حكم را خواستار شده اند و از تجديدنظر خواندگان لايحه اي در پرونده ملاحظه نمي شود كه لايحه تجديدنظرخواهي هنگام شور قرائت خواهد شد. هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 9ـ 29/1/1372 تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين رأي مي دهد.
بسمه تعالي
از ناحيه تجديدنظر خواه در اين مرحله از رسيدگي ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه با شقوق ماده 10 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب مرداد 1372 منطبق بوده و نقض دادنامه تجديدنظري را ايجاب نمايد به عمل نيامده است و دادنامه تجديدنظر خواسته موجها و مستدلا اصدار يافته و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي فاقد اشكال موثر است لهذا دادنامه مستنداً به ماده سه و بند يك ماده پنج قانون فوق الذكر ابرام مي گردد.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي

480 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/08/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران