گواهان استنادي خواهان نه به ولادت خواهان و نه در باب فوت خواهر ادعائي خواهان اظهار اطلاع ننموده اند كه شهادت آنان منجز و قاطع و مطابق دعوي نيست


تاريخ رسيدگي : 24/9/1372 شماره دادنامه : 569/3
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 7/11/71 بانو حليمه … دادخواستي به طرفيت اداره ثبت احوال شهرستان ملاير به خواسته ابطال سند سجلي شماره 1084 به دادگاه حقوقي يك ملاير تسليم و توضيح داده والدينم دختري به نام حليمه داشته اند كه در سال 1345 متولد و پس از صدور شناسنامه فوق براي مشاراليها فوت كرده من در تاريخ 1/1/48 متولد شدم و شناسنامه مشاراليها را كه باطل نكرده بودند به من اختصاص دادند و به همين لحاظ مشكلاتي برايم ايجاد شده تقاضاي صدور رأي به شرح فوق و صدور شناسنامه جديد با تاريخ تولد 1/1/48 دارد پرونده با كلاسه 71/685 در جريان رسيدگي قرار گرفته و به اداره خوانده پاسخ داده سند سجلي مورد دعوي مدت 25 سال پس از صدور مورد استفاده خواهان يوده و در شمار اسناد رسمي محسوب است و با شهادت شهود نمي توان بر مندرجات آن خدشه وارد آورد و تقاضاي رد دعوي را داد. خواهان متعاقباً شماره شناسنامه خود را 1084 به 1804 اصلاح نموده است . دادگاه شهود را استماع و نظر پزشك قانوني را كسب و با اعلام كفايت رسيدگي و با توجه گواهي گواهان و نظر پزشك قانوني كه در جهت تاييد ادعاي خواهان است و اداره خوانده نيز دفاع موثري ننموده حكم بر الزام اداره خوانده به ابطال اسناد سجلي مورد بحث و صدور شناسنامه جديد با مشخصات قبلي خواهان و تاريخ تولد 1/1/48 صادر مي نمايد اداره ثبت احوال درخواست تجديدنظر نموده دادگاه ايرادي متوجه رأي خود ندانسته و پرونده جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي دكتر… عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين رأي مي دهد:
رأي
اعتراض اداره تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 236 ـ 22/4/72 صادره از دادگاه حقوقي يك شهرستان ملاير وارد است زيرا خواهان مدعي است در تاريخ 1/1/48 متولد گرديده و شناسنامه شماره 1804 ـ 20/12/46 كه مورد استفاده اش قرار گرفته به شهادت متوفيه اش تعلق دارد لكن گواهان استنادي خواهان كه در محضر دادگاه بيان شهادت نموده اند ولادت خواهان را در تاريخ 1/1/48 تاييد كرده اند و نه در باب فوت خواهر ادعائي خواهان اظهار اطلاع نموده اند كه شهادت آنان مشخص و قاطع و مطابق دعوي نيست و با لحاظ مواد 1315 و 1316 قانون مدني نمي تواند مثبت جهات ادعائي خواهان تلقي گردد بنا به مراتب و با عنايت به اينكه بيشتر از بيست سال است كه خواهان از شناسنامه مذكور به عنوان شناسنامه شخص خودش استفاده كرده و در مواضع متعدد معرفي نموده به صرف اظهار غير منجز و غير قاطع 3 نفر گواه آن هم به كيفيتي كه اظهار شهادت نموده اند صدور حكم وفق ادعاي خواهان وجاهت قانوني نداشته و از اين رو دادنامه تجديدنظر خواسته كه خلاف موازين مصرح در موارد 1315، 1316، 1287 و 1290 قانون مدني صدور يافته به استناد ماده 6 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها نقض مي شود و رسيدگي مجدد به دادگاه حقوقي يك شهرستان همدان ارجاع مي گردد.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي

569 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/09/24 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران