در اسناد عادي تاريخ تنظيم فقط درباره اشخاص طرف قرارداد معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار است - بازداشت ملك وادعاي معامله نسبت به آن


تاريخ رسيدگي: 15/12/68 دادنامه : 904 /24
مرجع رسيدگي : شعبه 24 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده:
در تاريخ 27/3/1366 آقاي رحيم… دادخواستي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك شماره 3301 /23 بخش 2 تبريز و صدور دستور موقت براي جلوگيري از نقل و انتقال بعدي پلاك مزبور و توقيف عمليات اجرايي پرونده هاي شماره 4156 ح و 4150 ح و 4196 ح اجراي ثبت شهرستان تبريز مقوم به چهارصد و بيست هزار تومان عليه آقايان… و جعفر… به دادگاه حقوقي دو تبريز تقديم مي دارد و توضيح مي دهد طبق قولنامه مورخه 17/7/65 خانه پلاك 3301 /23 بخش 2 تبريز را از خوانده رديف يك خريداري نموده و مبلغ چهارصد هزار تومان تقريباً كل ثمن معامله را پرداخت نموده ام ، روحاني و سه نفر از معتمدين و سه نفر از معتمدان نيز قولنامه مزبور را تاييد گواهي و امضاء و مهر نموده اند و قرار شده كه بعد از چهل روز از تاريخ سند رسمي انتقال تنظيم نمايد و در تاريخ 25/7/65 خانه خريداري شده به تصرف اينجانبان داده شده است و حدود هشت ماه است كه در پلاك مذكور سكونت دارم و مبالغي نيز براي تعمير و ترميم خانه مزبور هزينه نموده ام تا اينكه خوانده رديف 2 با ابراز شش طغري چك مبلغ 269 هزار تومان مبادرت به صدور اجرائيه ثبتي عليه خوانده رديف يك نموده است و خوانده رديف يك هم ظاهراً مالك دو پلاك شماره 3301 /19 و 330 /23 بخش 2 تبريز بوده كه اولي سابقه رهني داشته و دومي نيز همان پلاكي بوده كه مدتها قبل به اينجانب فروخته شده بوده است و اجراي ثبت تبريز بدون توجه به اعلام و اخطار اينجانب كه پلاك 2301 /23 متعلق به اينجانب مي باشد اعلام مزايده و فروش آن را نموده است لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به الزام خوانده رديف يك به تنظيم سند رسمي و انتقال رسمي ملك به نام اينجانب و موسسه فوق دارد دادگاه حقوقي 2 قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاه حقوقي يك صادر مي نمايد پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك تبريز ارجاع مي گردد و حسب دستور دادگاه دفتر خواهان اخطار مي نمايد كه چون دعوي متعدد است نمي توان ضمن يك دادخواست مطرح نمود، در اينحال آقاي احمد… به وكالت از خواهان وارد دعوي مي شود و طي لايحه وارده به شماره 318 ـ 7/5/66 دادخواست رادر خصوص اجرائي مسترد ميدارد كه در تاريخ 7/5/1366 قرار ابطال دادخواست در مورد دعوي خواهان عليه جعفر… و متعاقباً دستور توقيف به شماره 340 ـ 15/6/66 عنوان مي كند كه ملك مورد معامله به محض تنظيم سند قولنامه و مبايعه نامه تحويل خواهان گرديده و قرار فيمابين بر اين بوده كه عنقريب سند رسمي به مشاراليها داده شود اما مثل اينكه خواهان خود سرانه و بدون تحصيل مجوز از شهرداري تغييراتي در وضع ساختمان دد كه از نظر شهرداري تخلف محسوب است و در نتيجه مانعي در راه تنظيم و تسليم سند رسمي ايجاد شده و صدور را اجازه تنظيم سند رسمي را موكل به پرداخت جريمه شهرداري كردند و موضوع دادگاه خلاف شهرداري مطرح گرديد در اين حيص و بيص متاسفانه آقاي حميد… با علم به جريان وقوع معامله از طريق ثبت درخواست توقيف فرو ملك مزبور را مي نمايد دادگاه وضعيت ثبتي پلاك 3301/23 را از ثبت اسناد استعلام مي نمايد اسناد طي شماره 17992/3 ـ 16/7/66 پاسخ مي گويد كه پلاك مذكور طبق بخشنامه هاي 19990 ـ 23/9/65 و 21326/ ـ
9/10/65 و 28946 ـ 18/12/65 و 28947 ـ 18/12/65 و 17840 ـ 14/6/66 و 17841 ـ 14/6/66 سابقه بازداشتي دارد دادگاه پس از كسب نظريه مشاوره به استدلال كه پلاك مورد دعوي طي چندين فقره اجرائيه در بازداشت اجراي طلبكاران متعددي مي باشد و رقم مجموع بدهي هاي مورد بازداشتي بيش از چهار ميليون ريال مي باشد و حسب اعلام ثبت تاكنون از هيچيك از بازداشتي ها رفع اثر نگرديده و طبق صريح ماده1305 قانون مدني در اسناد عادي تاريخ تنظيم فقط درباره اشاص طرف قرارداد معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار بوده به رد دعوي خواهان نظريه صادر مي نمايد نظريه صادره در تاريخ 8/10/1367 به وكيل خواهان ابلاغ مي شود در تاريخ 11/10/1367 اعتراض مي نمايد سپس پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد لايحع اعتراضيه به هنگام شور قرائت مي شود.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي… عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره چنين راي مي دهند.
راي
ايرادات و اعتراضات وكيل خواهان نسبت به اظهار نظر دادگاه وارد و موثر تشخيص نمي گردد و از لحاظ رعايت مقررات و قواعد دادرسي نيز اشكالي ملحوظ نيست لذا اظهار نظر مورخ 27/7/67 دادگاه نتيجتاً تاييد و پرونده جهت انشاء حكم اعاده ميگردد.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي

904 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1368/12/15 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران