امضايي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاء كننده دليل است.


تاريخ رسيدگي: 21/5/72 شماره دادنامه : 294/3
مرجع رسيدگي: شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده:
در تاريخ 25/7/70 آقاي بيگ علي … دادخواستي به طرفيت آقاي ابوالفضل مبني بر الزام خوانده به انتقال رسمي يك دستگاه ساختمان به پلاك 691 فرعي از 81 اصلي مقوم به مبلغ 14500000 ريال به دادگاه حقوقي يك ساوه تسليم و توضيح داده به موجب قولنامه مورخه 23/1/69 خانه را از خوانده خريداري و قسمت عمده ثمن را پرداخت كرده ام فقط 200 هزار تومان باقيمانده كه حاضر به پرداخت مي باشم لكن خوانده به تعهد خود عمل ننموده و از انتقال رسمي ملك امتناع مي ورزد و تقاضاي صدور حكم به شرح فوق را دارد و فتوكپي مستندات و اظهار نامه هاي ارسالي و براي خوانده را ضميمه نموده است خواهان شرح لوايح تقديمي اضامه مي كند : خوانده به موجب اجازه نامه مورخ 16/2/70 مورد معامله را از اينجانب اجاره كرده و براي فك رهن اقدامي به عمل نياورده براي پرداخت بيعانه خانه كوچكي به مبلغ هشت ميليون ريال به ايشان داده بودم به تاريخ 16/1/70 نامبرده اظهار داشت تا وجه چك را وصول نكند در دفترخانه حاضر نخواهد شد بر اين اساس من هم در روز مقرر در دفاتر اسنادرسمي حاضر نشدم و اگر حاضر مي شدم تنظيم سند مقدور نبوده زيرا فك رهن به عمل نيامده بوده خوانده ضمن تقديم چند فقره فتوكپي مدارك از قبيل گواهي دفترخانه و قبوض مفاصا حساب شهرداري و دارائي پاسخ بود برايش اظهار نامه فرستادم كه يا پول را كلاً بپردازد يا بيا پولت را بگير زيرا معامله فسخ شده پول ايشان نزد من امانت است ، در روز مقرر يعني
15/1/70 طبق تعهدي كه داشته به دفترخانه تعيين شده مراجعه كردم خواهان نيامد مدارك نيز كامل بود و از سر دفتر گواهي گرفتم كه به اين دليل نيز معامله فسخ شده به عنوان فك رهن ووثيقه بانك مسكن بوده و معامله بر عين مرهوفه كه متعلق حق ديگري است قانوناً ممنوع است و تقاضاي رد دعوي را دارد آقاي صالح وكيل دادگستري به وكالت از خوانده وارد دعوي شده و مطالبي در دفاع از موكل خويش عنوان و اظهار داشته مستند دعوي قرارداد فروش بوده و عقد بيع واقع نشده ايجاب قبول در بين نبوده و قبض و اقباض مبيع و ثمن صورت نگرفته به علاوه براي طرفين در قرارداد حق انصراف منظور شده و عدم حضور خواهان در دفتر اسناد رسمي به منزله انصراف از خريد خانه است و از طريق قيمت ملك در حال حاضر بيش از يك ميليون ريال تومان متري حساب شده و موكل به نحوه فاحش مغبون شده است دادگاه پرونده كيفري مورد استناد را مطالبه و ملاحظه و با توجه به مفاد مبايعه نامه كه مصون از ايراد مانده و اخذ قسمت اعظم ثمن و اسقاط كافيه خيارات از جمله خيار غبن و قبول مالكيت خواهان در منزل مورد بحث به شرح پرونده كيفري دعوي را وارد تشخيص و به صدور حكم بر الزام خوانده و انتقال رسمي رقبه مور دعوي پس از تهيه مقدمات از جمله فك رهن ، به خوانده در قبال دريافت مابقي ثمن اظهار عقيده مي نمايد لازم به توضيح است كه خواهان با ارائه تصفيه حساب با بانك مرتهن اظهار داشته با پرداخت باقيمانده وجه از ملك فك رهن به عمل آورده و اين شعبه برابر دادنامه شماره 707 /3 ـ 3/10/71 در مقام رسيدگي به اعتراض خوانده با توجه به اينكه عقد جعاله با پرداخت باقيمانده دين فسخ و اقاله شده و از اين جهت اشكال نظريه مرتفع گرديده اما به لحاظ اينكه اجاره نامه مورخ 16/2/70 كه به عنوان دليل از سوي خواهان به دادگاه ارائه گرديده متعاقب انقضاء مهلت تنظيم سند رسمي معامله (15/1/70 ) تنظيم و مشمول به اقرار صريح ضمني آقاي ابوالفضل… مبني بر خريد خانه وسيله خواهان است و از اين حيث در دعوي موثر مي باشد ضرورت داشته فتوكپي مصدق آن به خوانده دعوي ابلاغ و مدافعات وي در قبال مندرجات اجاره نامه استماع و با توجه به نتيجه حاصله اظهار نظر به عمل مي آيد و چون به اين تكليف قانوني عمل نشده ب لحاظ نقض تحقيقات نظريه نتفيذ نگرديده است. پس از وصول پرونده دادگاه رونوشت اجاره نامه فوق الذكر را به خوانده ابلاغ نموده و آقاي … وكيل آقاي جوان به شرح لايحه تقديمي توضيح داده اجاره نامه استنادي خواهان ساختگي و جعلي است و با همدستي خواهان و آقاي حسين… مسئول بنگاه معاملات ملكي ساخته شده به اين ترتيب كه مسئول بنگاه يك برگ كاغذ را كه قسمتي چاپي و بعضي جاهاي سفيد بوده به موكل ارائه داده و از وي خواسته آن را امضاء كند با اين عنوان كه كاغذ مذكور قولنامه ديگري است كه به نفع او نوشته شده و برادرزاده اش مسلم است كه هر دو بي سواد بي اطلاع بوده اند آن را امضاء مي كنند و بعد از مدتي متوجه مي شوند كه آن ورقه به عنوان اجاره نامه نوشته شده و آقاي… به استناد آن مطالبه مال الاجاره كرده و همان موقع هم موكل به عنوان اينكه اجاره نامه ساختگي است مراتب را به دادگاه منعكس كرده و اصولاً مندرجات اجاره نامه از قبيل پرداخت مبلغ 80 هزار تومان به عنوان قرض الحسنه از طرف موكل به آقاي… و غيره بي اساس است و فتوكپي نامه مورخه 17/10/70 آقاي جوان خطاب به دادگاه عمومي را كه به شرح شده اجاره نامه اي در بين نبوده و او به علت بيسوادي و به تصور آنكه قولنامه اي را كه جديداً به نفع او تنظيم شده امضاء مي كند ورقه را امضاء كرده آقاي نوروزي خواهان دعوي نيز اظهارات وكيل خوانده را مردود دانسته و اظهار داشته آقاي هم آقاي نوروزي و هم برادرزاده او به قرار اجاره را امضاء كرده اند و مسئله جعل و فريب در بين نبوده است لازم به توضيح است كه وكيل خوانده پذيرفته است كه موكل ذيل قرارداد اجاره را امضا كرده است النهاديه متن قرارداد مجعول است . دادگاه به لحاظ اينكه اجاره نامه مورد بحث در جلسه اول دادرسي به نظر خوانده متعاقباًوكيل وي رسيده و هيچكدام تا تاريخ 24/1/72 ادعا وي ار از جمله ادعاي جعل نسبت به آن نداشته اند و بدين ترتيب ادعاي جعل خارج از موعد قانوني به عمل آمده و اصولاً مدعي جعل دليلي بر مجهول يا سفيد امضاء بودن قرارداد ارائه نداده و از طرفي امضاء ذيل آن را پذيرفته است منتسب به خود دانسته در اين صورت رسيدگي به اصالت يا عدم اصالت سند مذكور خدشه اي بر عقد بيع كه قانوناً تحقق يافته وارد نمي باسد . لذا ضمن ادعاي جعل كفايت رسيدگي را اعلام و خلاصه « به شرح زير راي صادر مي نمايد : با توجه به احراز مالكيت خوانده به موجب گواهي اداره ثبت اسناد و مندرجات مبايعه نامه عادي مورخ 23/11/69 كه از تعويض مصون مانده اظهارات خوانده به شرح صورت جلسه مورخه 12/9/70 كه حاكي از قبول قولنامه استنادي و دريافت قسمت عمده ثمن است و طرفين خيار غبن را برابر بند 5 مبايعه نامه ساقط كرده اند و ادعاي جعلنيز بنابر آنچه گذشته مردود است به علاوه خدشه اي بر عقد بيع كه صحت تحقيق يافته وارد نمي سازد و به شرح پرونده كيفري نيز خوانده به مالكيت خواهان نسبت به منزل مورد دعوي اعراف نموده و با عنايت به فك رهن از منزل دعوي را وارد تشخيص و حكم الزام خوانده (آقاي ابولفضل)به انتقال رسمي شش دانگ پلاك مورد بحث در حق آقاي نوروزي در قبال دريافت مبلغ دو ميليون ريال ما بقي ثمن صادر مي نمايد وكيل خوانده درخواست تجديد نظر نموده و اعتراضات وي تكرار مطالبي است كه در جلسات دادرسي عنوان شده دادگاه راي صادره را صحيح دانسته و پرونده جهت رسيدگي مجدداً به اين شعبه ارسال گرديده است لايحه اعتراف هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزاريش آقاي… عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
راي
اعتراضات وكيل تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره 14 ـ
26/1/72 صادره از دادگاه حقوقي يك شهرستان ساوه موثر و موجه نيست و موجب نقض دادنامه تجديد نظر خواسته نمي باشد و نظر به اينكه آقاي وكيل خوانده (تجديد نظر خواه ) كه نسبت به سند عادي اجاره مورخ 16/2/70 به شرح مندرجات لايحه تقديمي ثبت شده به شماره 29 ـ 24/1/72 خارج از مهلت قانوني ادعاي جعليت كرده دلائل جعليت را هم ابراز نكرده طي همين لايحه صحت امضا منتسب به موكل خود را ذيل اجاره نامه عادي مورخ 16/2/70 تصديق و تاييد كرده و نظر به اينكه طبق ماده 1301 قانون مدني امضائي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضا كننده دليل است و مدلول اجاره نامه هم بر اقرار صريح و ضمني آقاي ابوالفضل… داير بر خريد خانه توسط آقاي… دلالت دارد و نظر به اينكه مرهونه بودن خانه ثابت نيست و طبق محتويات پرونده خانه پلاك 691 فرعي از 81 اصلي به موجب سند رسمي در ارتباط با عقد جعاله فيمابين آقاي ابوالفضل و بانك مسكن ساوه مقيد بوده و با پرداخت بقيه اين ناشي از جعاله توسط آقاي بيك علي… جعاله طبق نامه 1751 ـ 5/10/71 بانك فسخ و اقاله شده است بنا به مراتب و با عنايت به ساير اوراق و مدارك ابرازي خواهان دادنامه تجديد نظر خواسته نتيجتاً و قطع نظر از كيفيت صحيح و بلااشكال و با موازين قانوني مطالبت دارد و بالنتيجه تاييد و ابرام مي شود.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي

294 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/05/21 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران