كسي كه بر عليه او سند غير رسمي ابراز مي شود مي تواند خط يا امضاي منتسب به خود را انكار كند و اگر سند منتسب به مدعي عليه نباشد مي تواند ترديد كند


تاريخ رسيدگي : 20/12/66 دادنامه شماره : 852/24
مرجع رسيدگي: شعبه 24 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 31/5/1362 خانم… به وكالت از بانك سپه دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ دو ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال وجه 9 فقره سفته واخواست شده با احتساب كليه خسارات عليه آقاي رمضان علي … به دادگاه عمومي حقوقي باختران تقديم مي دارد و توضيح مي دهد كه خوانده از پرداخت وجه سفته ها خودداري مي نمايد تقاضاي رسيدگي و صدور حكم دارد در جلسه رسيدگي مورخه 13/4/1363 خوانده اظهار مي دارد بانك سپه هيچگونه حسابي نداشته و ندارد منتها داد و ستدهائي با شركت شيميايي دشت عرب و شركت پلاستيك سازي كرمانشاهان داشته كه مطالبات آن شركتها را پرداخت كرده و چون به خاطر ندارد كه چنين سفته هايي به آن شركت ها داده باشد تقاضا دارد دادگاه مهلتي بدهد تا به آن شركتها مراجعه نمايد و معلوم شود چه اشياء و چه جنسهايي به او داده اند دادگاه جلسه را تجديد نظر مي نمايد براي جسله بعد خوانده لايحه اي تقديم مي دارد كه به شماره 912 ـ 3/4/64 ثبت دفتر دادگاه شده و چنين دفاع مي كند سفته هايي كه از طرف شركت شيميايي دشت غرب به طريق جعل امضاء و در اختيار بانك سپه قرار گرفته مطلقاً مربوط به او نيست و چنين امضائي ندارد و شركت مزبور بررسي كند در مقابل چه نسبي اين سفته ها را گرفته و اگر چيزي به او فروخته باشند قطعاً در دفتر شركت ثبت شده دادگاه چنين قيد مي نمايد چون از مفاد لايحه خوانده چنين معلوم مي شود كه از مستندات دعوي و امضاء خود تكذيب به عمل آورده به وكيل خواهان اظهار شد و اگر به استفاده از مستندات خود باقي است نحوه رسيدگي به صحت و اصالت مستندات دعوي را تعيين و به دادگاه اعلام دارد در جلسه رسيدگي مورخه 14/11/64 خوانده اظهار مي دارد سه فقره سفته هاي شماره 45179 و 45180 و 45178 مستند دعوي متعلق به اوست و بقيه كلاً مورد تكذيب است پس از تبديل دادگاه عمومي حقوقي تهران به حقوقي يك آقاي محمد حسن … به نمايندگي بانك شركت مي نمايد دادگاه به منظور احراز اصالت مستند قرار رسيدگي به صحت و اصالت مستند از طريق استكتاب صادر مي گردد از خوانده استكتاب به عمل مي آيد و امر به كارشناس ارجاع مي گردد آقاي كارشناس به شر نظريه وارده به شماره 78 ـ 19/1/66 نظر خود را اعلام مي نمايد كه مورد اعتراض نماينده بانك قرار مي گيرد سرانجام دادگاه به اين استدلال كه آقاي كارشناس طي نظريه خود امضائات استكتابي را امضائات ذيل سه فقره سفته مزبور با امضائات ذيل نه فقره سفته هاي استنادي از ناحيه يك نفر تشخيص نداده بر بطلان دعوي خواهان نظريه صادر نموده است نظريه صادر در تاريخ 7/5/1366 به بانك ابلاغ شده نماينده بانك در تاريخ 12/5/66 اعتراض مي نمايد سپس پرونده در اجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند .
راي
طبق ماده 376 قانون آيين دادرسي مدني كسي كه بر عليه او سند غير رسمي ابراز مي شود مي تواند يا امضاي منتسب به خودانكار كند و اگر سند منتسب به مدعي عليه نباشد مي تواند ترديد كند همچنين طبق ماده 377 قانون فوق الذكر اظهار ترديد يا انكار بايد در اولين جلسه رسيدگي به عمل آيد با توجه به صورت جلسه مورخ 13/4/63 خوانده در اولين جلسه رسيدگي مستندات مدركيه را انكار نكرده بلكه اظهار داشته به خاطر ندارد چنين سفته هايي داده باشد با توجه به اينكه مستندات مدريكه را انكار نكرده بلكه اظهار داشته به خاطر ندارد چنين سفته هايي داده باشد لذا با توجه به اينكه مستندات منتسب به مشار اليها بوده و ادعاي جعل نيز بدون ذكر دليل به عمل آمده اقدامات دادگاه در رسيدگي به اصالت مستندات و ارجاع امر به كارشناس مجوز قانوني نداشته و نظريه دادگاه از جهات فوق واجد ايراد قضائي است و مستنداً به ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو پرونده امر جهت اقدام مقتضي اعاده مي گردد .

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي


852 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1366/12/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران