سندي عادي متعاقب اطلاع از عزل وكيل تنظيم يافته و ذاتاً و از نظر ماهوي فاقد ارزش و اعتبار قانوني و شرعي است


تاريخ : 18/4/75 شماره دادنامه : 788 ـ 876 ـ 875 ـ 21 /4/75
مرجع رسيدگي : شعبه 79 دادگاه عمومي تهران
راي
در خصوص دادخواست تقديمي ژانت … به طرفيت آقايان ويگن … و روبرت … و خانم لوسيك … با وكالت آقاي جانيك … به خواسته خلع يد نسبت به سه دانگ مشاع از واحد مسكوني و مغازه به مشخصات مكتوب در پرونده و مطالبه اجرت المثل زمان تصرف از تاريخ 10/9/73 لغايت صدور حكم كه پرونده در آغاز به اين شعبه ارجاع و به كلاسه 74/328 ثبت و با توجه به تصميم متخذه 20/1/75 شعبه 6 دادگاه عمومي مجدداً به كلاسه 75 /229 ثبت شده و آقاي جانيك … با تقديم وكالتنامه در پرونده مداخله نموده و مطالب خود را به شرح لايحه تقديمي كه به شماره 736 ـ 18/4/75 ثبت است اعلام داشته و در ذيل لايحه دادخواست موكله را نسبت به اجرت المثل مسترد نموده فلذا در اين مورد مستنداً به مفهوم موافق ماده 123 آئين دادرسي مدني قرار ابطال دادخواست به خواهان صادر و اعلام مي گردد و در خصوص ادعاي آقاي سروش … با وكالت آقاي احمد … به طرفيت اصحاب دعوي اصلي به شرح فوق تحت عنوان ورود ثالث كه پرونده قبلاً به كلاسه 72 /888 ثبت و با توجه به ارجاع مجدد كلاسه 75/228 ثبت گرديده و نيز دادخواست آقاي احمد … به وكالت آقاي سروش … به طرفيت خانم ژانت … و آقاي ژرژيك … به خواسته الزام تنظيم سند رسمي انتقال در مورد واگذاري دانگ پلاك 648 / 697 بخش دو تهران كه پرونده در شعبه 6 دادگاه عمومي به كلاسه 74/2783 مطرح و به شرح صورت جلسه 20/1/75 آن شعبه به اين شعبه ارجاع و به كلاسه 75/227 ثبت گرديده است و با عنايت به اقدامات معمول و منعكس در پرونده هاي مربوطه و نظر به پاسخ واصله از اداره ثبت منطقه شمال شرق تهران 3570 /ش ـ 3/7/74 كه دلالت بر مالكيت 08/33 مترمربع از ملك مورد نزاع به خانم ژانت … و آقاي ژرژيك ابراهيمي در پلاك 048 / 6974 دارد و نظر به اينكه مستند دعوي الزام به تنظيم سند رسمي و همچنين دادخواست ورود ثالث تقديمي از ناحيه آقاي سروش … سند عادي تنظيمي از طرف خانم لوسيك … وكيل خواهان اصلي (خانم ژانت … و ژرژيك …) مي باشد و آقاي جانيك … به شرح لايحه تقديمي مطالبي در رد آن بيان داشته موكل وي در لوايح تقديمي در صوري بودن سند و اينكه تنظيم آن بلافاصله پس از اطلاع عزل وكيل انجام گرديده است استناد نموده و نظر به اينكه بنا به مدلول مواد 46 ، 47 ، 48 قانون ثبت اسناد صحت و اعتبار مالكيت و نقل و انتقال مال غير منقول منحصراً مترتب بر تنظيم اسناد رسمي در دفاتر مربوطه مي باشد و محاكم دادگستري از پذيرفتن اسناد عادي نسبت به غير منقول ممنوع مي باشد و عنايت بر اينكه آقاي ژرژيك … و بقيه هوسب … ( مورث ) به موجب لايحه تقديمي كه به شماره 2802 ـ 2/11/74 دفتر شعبه 26 دادگاه حقوقي سابق تهران ثبت شده در پرونده قرار تامين 74/26/62 بالصراحته اعلام مي دارد كه مغازه مورد بحث در اجاره ربرت … مي باشد در حالي كه به موجب سند عادي (مبايعنامه ) 12/8/73 كه آقاي ژرژيك … شوهر خواهان اصلي به عنوان شهود معامله ذيل آن را امضاء كرده و به دلالت التزام در تاريخ 4/11/73 واقف و مطلع از آن تشخيص مي گردد و از اين رو اعلام يد استيجاري مغازه وسيله نامبرده مخالف مسلمات مذكور فوق و اعتراف كتبي كه در مدار مدلول ماده 365 آئين دادرسي مدني و ماده 1275 قانون مدني اعتبار مطلق دارد خواهد بود . بنابراين مويد قاطع صوري بودن مبايعه نامه مورخ 12/8/72 تلقي مي گردد فلذا با توجه به مراتب فوق و در تحليل نهايي به نظر دادگاه سند عادي مورخ 12/8/73 بين سروش … داماد خام سوليك … با خانم لوسيك متعاقب اطلاع از عزل وكيل تنظيم يافته و ذاتاً و از نظر ماهوي و به دلائل مذكور فوق فاقد ارزش و اعتبار قانوني و شرعي است . بنابراين دادگاه حكم به رد دعوي ورود ثالث در پرونده 75/277 و نيز حكم به رد دعوي الزام خواندگان خام ژانت … و ژرژيك … به تنظيم سند رسمي نسبت به شش دانگ پلاك ثبتي 6048 / 6974 صادر و اعلام مي گردد و با توجه به ثبوت مالكيت خانم ژانت … در سه دانگ پلاك ثبتي 6048 / 6974 صادر و اعلام مي گردد و با توجه به ثبوت مالكيت خانم ژانت … در سه دانگ مشاع از رقبه فوق موضوع پلاك ثبتي و ابعاد جغرافيايي مسطور در پرونده به دلائل فوق و عدم وجود رابطه استيجاري و اذن نامبرده به خواندگان پرونده 75 /219 حكم به محكوميت خواندگان به خلع يد از سه دانگ مشاع پلاك ثبتي 6048 / 6974 به تجويز مواد 308 و 310 و 314 قانون مدني مغصوبه بودن موضوع و با رعايت ضوابط قانوني و عرف قضائي صادر و اعلام مي گردد راي برابر موازين مقرر قانوني قابل تجديد نظر در دادگاه استان تهران است .
راي شعبه 11 دادگاه تجديد نظر استان تهران در تجديد نظرخواهي از راي فوق الذكر :
شماره دادنامه : 275 مورخ : 30/1/76
در خصوص تجديد نظر خواهي تجديد نظر خواهان 1 ـ آقايان ويگن … و روبرت … و خانم لوسيك … 2 ـ سروش … با وكالت آقاي احمد … وكيل دادگستري نسبت به دادنامه شماره 876 ـ 877 و 875 مورخ 21/4/75 صادره از شعبه 79 دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن دادنامه هاي حكم خلع عليه تجديد نظرخواه گروه يك و رد ، دعوي الزام به تنظيم سند رسمي عليه معترض رديف 2 صادر گرديده است نظر به اينكه مستند دعوي تجديد نظر خواهان سند عادي مورخه 12/8/73 مي باشد كه به موجب آن آقاي ژرژيك… به وكالت از جانب ژانت … همسرش و خانم لوسيك … شش دانگ تمام عرصه و اعياني و مغازه احداثي ثبتي شماره 6048 / 6974 واقع در بخش 2 تهران را به اقاي سروش … ( تجديد نظر خواه رديف ) انتقال داده است و توضيحات آقاي جانيك … وكيل خانم ژانت… از تجديد نظر خواندگان كه نسبت به آن مدعي صوري بودن تنظيم اين مبايعه نامه از حيث تاريخ مندرج آن گرديده دادگاه براي احراز واقع و رسيدگي راجع به صحت و سقم موضوع مسئول بنگاه تنظيم كننده مبايعه نامه عادي استناد فوق را به عنوان مطلع احضار و پس از استماع اظهاراتش و انعكاس آن در پرونده و اينكه مفاد و مؤداي گواهي نامبرده حاكي است كه تاريخ دقيق تنظيم مبايعه نامه استنادي همان تاريخ 12/8/73 مي باشد و ملاحظه اسناد تنظيمي ازناحيه بنگاه تنظيم كننده سند كه توسط شاهد ابراز گرديده و به تاريخهاي ماقبل و ما بعد آن معامله نيز از نظر شماره و رديف يا شمارة مبايعه نامه مستند بنابراين ادعاي آقاي وكيل تجديد نظر خوانده ( خانم ژانت … ) دائر بر اينكه معامله قبل از عزل وكيل به نام ژرژيك… از ناحيه موكله نامبرده صورت گرفته است و اين حاكي از صوري بودن معامله مي باشد صحيح نيست زيرا به موجب اسناد موجود در پرونده بعد از تنظيم سند مبايعه نامه عادي مذكور خانم ژانت… مبادرت به عزل وكيل خود به نام ژرژيك… نموده است بنابراين اين ايراد آقاي وكيل تجديد نظر خوانده موثر بر مقاد نبوده تا مورد اسناد مشاراليها قرار گيرد و از طرفي آقاي ژرژيك… ( كه به موجب وكالتنامه رسمي كه از طرف همسرش خانم ژانت … تنظيم گرديده موضوع وكالتنامه فوق را به خانم لوسيك … حسب مندرجات وكالتنامه شماره 96 ب 113 ـ 9/8/73 تنظيمي در دفترخانه 29 حوزه ثبتي تهران واگذار كرده است بنابراين در زمان تنظيم مبايعه نامه مستند دعوي خانم لوسيك … وكيل ژانت … بوده است نه آقاي ژرژيك… (شوهرش ) به علاوه آقاي ژرژيك… حسب محتويات پرونده صريحاً وقوع صحت معامله تنظيمي را اصالتاً از طرف خود به وكالت از طرف همسرش (ژانت … ) تاييد مي نمايد بنابراين خام لوسيك … و روبرت … و ويگن … ( تجديد نظر خواهانها رديف يك ) نسبت به پلاك مورد ادع غاصبانه تلقي نميگردد و با توجه به اينكه راي دادگاه بدوي با اين استدلال مطابقت ندارد و مخدوش تلقي و با نقص آن حكم به رد ، دعوي خام ژانت … صادر و اعلام مي گردد و اما در مورد تجديد نظر خواهي آقاي سروش … با وكالت آقاي احمد … وكيل دادگستري نسبت اقرار آقاي ژرژيك… دائر به اينكه شش دانگ پلاك ثبتي شماره 6048/ 974 واقع در بخش 2 اصالتاً از طرف خود و وكالتاً از طرف خانم ژانت … (همسرش ) به آقاي سروش … انتقال داده است و با عنايت به مدلول نامه شماره 23570 / ش ـ 30/7/74 ثبت اسناد مربوطه كه حاكي از مالكيت ژرژيك… و خانم ژانت … دارد معامله مذكور را منطبق باموازين و مقررات قانوني تشخيص و آن را بيع شرعي و قانوني تلقي و با نقض دادنامه تجديد نظر خواسته و اين مورد نيز به اسناد مواد 10 و 219 و 220 و 221 قانون مدني حكم به محكوميت آقاي ژرژيك… و خانم ژانت … به حضور در دفترخانه اسناد رسمي و الزام آنان به تنظيم رسمي و انتقال مورد معامله حسب مندرج مبايعه نامه عادي مورخ 12/8/73 با رعايت ساير شرايط مندرج در آن طبق مقررات قانوني به نفع آقاي سروش … صادر و اعلام مي نمايد راي صادره قطعي است.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي

788 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1375/04/21 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران