خواسته تغيير نام از فرهاد به مهدي است


تاريخ رسيدگي : 28/3/74 شماره دادنامه : 581 ـ 10/5/74
مرجع رسيدگي : شعبه 212 دادگاه عمومي تهران
راي
در خصوص دعوي آقاي فرهاد … عليه اداره كل ثبت احوال استان تهران به خواسته تغيير نام از فرهاد به مهدي در شناسنامه شماره مسلسل 9776 / 50 / الف / 56 و اينكه خواهان در دادخواست تقديم عنوان نموده است از زمان طفوليت در محل و خانواده و مدرسه به نام مهدي مشهور بوده كه در حال حاضر مشكلات عديده فراواني از جمله سهميه ورود به دانشگاه و غير برايم به وجود آورده است .
و تعدادي از مدارك تحصيلي و گواهي حضور در جبهه و پرونده بسيج به نام مهدي ثبت مي باشد و تقاضاي تغيير نام از فرهاد به مهدي و صدور راي مقتضي دارم پدرم نيز موارد فوق را تاييد و گواهي مي نمايد.
نماينده اداره ثبت احوال در جلسه مورخ 27/8/73 دادگاه اظهار داشته است ضمن تقديم تصوير سند سجلي شماره 607 به نام فرهاد صادره از حوزه 5 تهران به استحضار مي رساند كه سند فوق طبق اظهار پدر خواهان پس از انجام تشريفات قانوني در حدود مواد 999 و 1287 قانون مدني و مواد 13 و 30 قانون ثبت احوال صحيحاً به نام فرهاد تنظيم و صحت مراتب ثبتي را ولي نامبرده گواهي و شناسنامه مورد درخواست را با نام فرهاد تحويل گرفته و خواهان به مدت 22 سال و اندي يعني از بدو تنظيم سند تا به حال بدون هيچگونه شك و ترديد در نام آن را مورد استفاده قرار داده است و با توجه به اينكه نام فرهاد يكي از نام هاي مصطلح و متداول و مرسوم در جامعه ايراني براي طبقه ذكور ميباشد و اسم مذكور از موارد ممنوعيت نبوده و نامناسب با جنس و يا مستهجن و مغاير با شئونات اجتماعي و اسلامي نيست و استناد خواهان به اشتشهاديه مثبت ادعا و موجب نقض اعتبار اسناد سجلي به لحاظ توضيح دار شدن سند رسمي نميگردد و دو نامي بودن امري متداول در عرف جامعه بوده و ايشان رسماً و در سند اسمش فرهاد مي باشد و به مهدي معروف است و سند سجلي خواهان از اعتبار اسناد رسمي برخوردار بودن و طبق ماده 1309 قانون مدني مخالف با مندرجات اسناد رسمي به صرف شهادت شهود قابل اثبات نيست عليهذا با توجه به مطالب فوق و به منظور حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها تقاضاي اصدار حكم شايسته به رد دعوي مطروحه واهي خواهان را دارم دادگاه عليرغم دفاعيات نماينده خوانده به اينكه خواهان سه نفر شاهد را در دادگاه حاضر و ادعاي وي را تاييد نموده ام و عدم پذيرش دعوي خواهان موجب ايجاد مشكلاتي براي وي خواهد بود با رد دفاعيات نماينده خوانده و پذيرش دعوي خواهان راي به اصلاح شناسنامه شماره 607 از لحاظ تغيير نام فرهاد به مهدي با ساير مشخصات مندرج در شناسنامه فوق صادر و اعلام مي نمايد . راي صادره حضوري بوده و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي تجديد نظرخواهي است .
راي شعبه 2 دادگاه تجديد نظر استان تهران در تجديد نظر خواهي از راي فوق الذكر :
شماره دادنامه : 806 ـ 11/8/74
در خصوص دادخواست اداره ثبت احوال تهران به طرفيت آقاي فرهاد … به خواسته تجديد نظر از دادنامه شماره 581 ـ 1/5/74 شعبه 212 دادگاه عمومي تهران نظر به اينكه دادنامه در تاريخ 15/6/74 تجديد نظر خواه ابلاغ نامبرده در تاريخ 10/7/74 مبادرت به تقديم دادخواست تجديد نظري نموده است لذا در خواست مذكور خارج از مهلت بوده و راي به رد آن صادر واعلام مي گردد .

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي

581 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/03/28 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران