صدور راي به استناد ماده 1279 ق.م


تاريخ رسيدگي : 27/9/63 شماره دادنامه : 678/22
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 29/8/61 وكيل فرجامخواه به وكالت موكل خود به طرفيت فرجام خوانده دادخواستي به خواسته مطالبه نه راس گاو و گوساله مقوم به دويست و پنجاه هزار ريال به دادگاههاي عمومي گرگان تقديم داشته و توضيح داده كه خوانده به ادعاي مطالبه سهم الارث پدري بدون اخذ اذن و اجازه موكل در اواخر مرداد ماه سال جاري خودسرانه و عنفا تعداد نه راس گاو و گوساله متعلق به موكل را گرفته و با خود برده است در حالي كه اين گاوها جزء ما ترك و سهم الارث نبوده و به شخص موكل تعلق دارد عليهذا با تقديم اين دادخواست استدعا دارد ضمن رسيدگي به دلايل مشاراليها را محكوم به استرداد گاو گوساله ها نموده و خسارات دادرسي و حق الوكاله را نيز منظور نمايد وكيل خواهان فتوكپي مصدق 2 برگ سند عادي را ضميمه دادخواست موكل خود كرده و به تحقيق به گواهان نيز استناد كرده است .
پرونده در شعبه اول به جريان رسيدگي گذاشته شده و شعبه مزبور با تعيين وقت و دعوت طرفين و ابلاغ اوراق به خوانده ورود آقاي … وكيل دادگستري به وكالت خوانده شروع به رسيدگي كرده و در جلسه رسيدگي مورخ 13/10/61 وكيل خوانده ضمن تكذيب دعوي خواهان اشعار داشته گاو و گوساله ادعايي به خود 46 راس گاو و گوساله داشته و به لحاظ توسل موكله به حاكم شرع و شكايت در اين خصوص مشار اليه هم شرحي به آقاي حجت الاسلام سيد مهدي … ساكن قريه زيارت مرقوم داشته كه فتوكپي آن جهت ضبط در پرونده تقديم مي شود و متعاقب آن از خواهان بابت قسمتي از ماترك اموال منقول از 46 راس گاو و گوساله 9 راس آن را در حضور نامبرده و ساير اشخاص تحويل گرفته و موكله قسمتي از سهم خود را متصرف است و ارتباطي با خواهان ندارد .
ادعاي اينكه به عنوان ادعاي مطالبه سهم الارث پدري 9 راس را عدوانا گرفته بر خلاف واقعه است چون طرح دعوي مطالبه سهم الارث عليه خواهان در پرونده كلاسه 61/575 مدني شعبه دوم دادگاههاي صلح گرگان صورت گرفته نامبرده پس از طرح دعوي در خصوص مطالبه سهم الارث مبادرت به طرح دعوي واهي حاضر نموده و اين موضوع صرفاً براي ارعاب و تضييع حقوق موكله صورت گرفته است و عموم اهالي محل هم از تعلق 46 راس گاو و گوساله و به شرح مندرج در پرونده فوق الذكر به مرحوم رمضان مورث خواهان و موكله اطلاع كامل دارند و در خصوص اثبات آن درخواست تحقيق محلي و نيز تحقيق از جانب آقاي سيد مهدي … را مي نمايد وكيل خوانده ضمناً در پايان مدافعات خود مدارك عادي خواهان را نيز مورد تكذيب قرار داده و رد دعوي اقامه شده را با احتساب خسارت حق الوكاله درخواست كرده است . دادگاه در پايان جلسه رسيدگي فوق قرار ملاحظه پرونده استنادي وكيل خوانده را صادر كرده و در جلسه بعدي يعني جلسه رسيدگي 18/11/61 پرونده استنادي وكيل خوانده مورد ملاحظه قرار گرفته و موارد استفاده وكيل خوانده از پرونده مزبور در صورت جلسه منعكس شده است و سپس دادگاه قرار تحقيق از شهود طرفين را صادر كرده و به وكلاء طرفين تذكر داده كه گواهان موكل خود را در جلسه رسيدگي بعدي حاضر نمايند و سپس پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومي گرگان ارجاع شده و شعبه اخير الذكر در جلسه مورخ 14/12/61 از چهار نفر شهود معرفي شده از ناحيه وكيل خواهان و چهار نفر از شهود معارض معرفي شده از ناحيه وكيل خوانده تحقيق به عمل آورده و در پايان تحقيقات مزبور وكيل خواهان اظهار كرده علاوه بر اظهارات گواهان كه تماماً ادعاي موكل را ثابت كرده و معلوم و محرز شد كه بانو معصومه خواهر موكل تحت عنوان مطالبه سهم الارث كه از اموال شخصي موكل به زور استفاده كرده و از جو آشفته وي را تهديد كرده اند و چون بين همين برادر و خواهر دعوايي در دادگاه صلح طرح شده و تحت رسيدگي است لذا ضرورت دارد به اينكه تمام گاوها و گوساله هايي كه از موكل دريافت شده با نتايج آنها عيناً تحويل موكل گرديد تا پس از رسيدگي در پرونده مزبور صداي راي هر چه شرعاً و قانوناً به وي تعلق گرفت موكل آنها را تحويل وي دهد دادگاه در پايان جلسه مزبور قرار اخذ توضيح از شخص خواهان و خوانده و راجع به اينكه احشام مورد دعوي را خوانده به چه نحوه و ترتيبي به دست آورده و بر اساس چه دليلي به اخذ همان 9 راس اكتفا كرده و چنانچه تقسيم منشا اين تصرف بوده اين تقسيم در كجا و به چه صورتي مورد توافق واقع و با حضور چه كساني اعم از ورثه و اشخاص ثالث بوده است صادر كرده و پس از استماع توضيحات شخص خواهان در جلسه رسيدگي مورخ 30/1/62 (شخص خوانده در آن جلسه حضور نيافته ) كه خلاصه توضيحات وي اين است كه بين وي و خواهرش معصومه قبلاً نزد آقايان … ـ شيخ رسول … و آقاي … رئيس دادگاه مدني خاص مذاكراتي صورت گرفته ولي به نتيجه نرسيده اند اما يك روز پسر معصومه به نام عباس … و مرتضي … و برادر عباس ( خواهر زاده ديگرش ) به نام كاظم … به زيارت كوهستان تلو آمدند و شب خانه وي مانده و در آنجا صحبت از سهم الارث شد وي كه پيرمرد هست از خواهرزاده اش ترسيده و راضي شده هر چه مي گويد قبول كند و از ميان گاوها و گوساله هاي خود 6 راس گاو و 9 راس گوساله جدا كرده و بابت سهم الارث خواهرش معصومه تحويل عباس داده اما خدا مي داند وقتي با پدرش زندگي مي كرده جمع المال بوده و پدرش سه راس گاو بيشتر نداشته و وي با تلاش شبانه روزي به 12 راس رسانده و در حين فوت پدرش كه شش سال پيش افتاده 12 راس گاو پدري داشته اند كه در اختيار وي بوده و بقيه را بعداً خريده و زحمت كشيده و زياد كرده و به تعداد 44 راس رسانده و در آن جلسه شبانه پسرش ابوالفضل و ابراهيم … حضور داشته اند كه البته شب صحبتي نشده ولي عباس صبح گاوهاي سهم مادرش را خواسته كه او هم ترسيده و سوا كرده و داده است و اظهارات عباس … در همان جلسه مبني بر اينكه وي ايوب … گاوهاي مادرش را طيب خاطر سوا كرده به وي داده است سرانجام به شرح دادنامه فرجام خواسته چنين راي داده است « دعوي وكيل خواهان به شرح دادخواست تقديمي مبني بر اينكه نه راس گاو و گوساله متعلق به موكل از ناحيه خوانده عنفا و خود سرانه مورد استيلاء قرار گرفته بي وجه است زيرا به شهادت آقاي سيد مهدي … كه از روحانيون محل و آگاه به موضوع متداعيين و دخيل در حل و فصل آنان بوده طرفين به تقسيم رمه هايشان مبادرت كرده اند و تعداد احشام موروثي هم حسب اقرار خواهان در نزد 1 و 42 راس بوده و گواهي حاج امير… و ذبيح الله … نيز مفاداً در همين جهت اقامه شده كه از لحاظ مواد 1279 ـ 1313 مكرر 1315 ـ 1316 و 1317 قانون مدني قابل توجه است در عين حال توضيحات حاصله از ناحيه شخص خواهان در همين جلسه دادگاه نيز خود مبين عمل به قسمت است منتهي او مدعي است كه از روي ترس و اكراه براي خوانده رسد قرار داده است نه به ميل و رضاي خود كه محقق و ثابت نيست و از بينه نيز صحت آن استظهار نمي شود و همانطور كه او بيان مينمايد مدعي به را بابت سهم الارث خوانده مسترد نموده است و در اين صورت سلطه خوانده برگله مورد بحث ناشي از سبب مملك است كه به حكم ماده 36 قانون مدني معتبر خواهد بود علي ايحال موجبي براي باز پس گرفتن خواهان به نظر نمي رسد و دعوي مطروحه به بطلان است و خواهان به پرداخت مبلغ 13750 ريال بابت حق الوكاله وكيل خوانده محكوم مي شود » دادنامه مزبور در مهلت قانوني مورد فرجامخواهي وكيل خواهان بدوي قرار گرفته و خلاصه فرجامي وي اين استكه گاوهاي مورد خواسته بدوي با صحنه سازي و بهره وري آن جو آشفته به خصوص در روستاها تحت عنوان سهم الارث از موكل گرفته شده و سپس فرجام خوانده طبق محتويات پرونده كلاسه 575 /61 مطروحه در شعبه دوم دادگاه صلح گرگان درخواست تقديم سهم الارث را كرده كه تاكنون منتهي به صدور راي نشده عده زيادي از اهالي و معمرين و محترمين ده شهادت داده اند كه گاوهاي ماخوذه از موكل جزء ما ترك نبوده و متعلق به شخص موكل داشته و مسلماً مالي كه بر اثر اشتباه از شخصي دريافت شود اعم از اينكه عدواناً و جبراً باشد يا با ميل و رغبت بهر صورت قابل برگشت است و بر خلاف تصريح دادگاه به اينكه موكل اقرار كرده تعداد احشام موروثي 42 راس بوده در همه اوراق پرونده و استهشاديه تنظيمي موكل اعلام كرده كه تعداد گاوهاي مرحوم رمضان … حين الفوت سه راس بوده ولي خود آنها را به دوازده راس رسانيده و فعلاً 42 راس گاو دارد كه تعدادي از آنها را خريداري كرده و فروشنده هم معلوم است كه در اين مورد تحقيقي به عمل نيامده است وكيل فرجام خواه سرانجام نقض دادنامه فرجام خواسته رسيدگي مجدد درخواست كرده است وكيل فرجام خوانده به اعتراضات فرجامي پاسخ داده و ابرام دادنامه صادره را درخواست كرده كه لوايح طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد پس از تكميل فرجامي توسط دفتر دادگاه بدوي و ارسال آن به ديوان عالي كشور اينك هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل است و پس از بررسي محتويات پرونده و مشاوره به شرح زير راي ميدهد .
راي

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي

678 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1363/09/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران