قانون نحوه اجراي مقررات قانون پولي و بانكي كشور در بانك سپه


ماده واحده -
الف - بانك سپه كه در سال 1350 به صورت شركت سهامي خاص (بانك سپه ) به
ثبت رسيده از شمول مقررات بند الف ماده 31 قانون پولي و بانكي كشور مصوب
18 تير ماه 1351 در مورد تبديل وضع خود به شركت سهامي عام مستثني مي شود.
بانك سپه مكلف است اساسنامه خود را ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون
با مقررات قانون پولي و بانكي كشور به استثناي بند الف ماده 31 قانون
مذكور تطبيق داده و تصويب شوراي پول و اعتبار برساند اساسنامه مزبور پس
از تاييد وزارت جنگ قابل اجراست و مادام كه اساسنامه جديد تصويب نشده
اساسنامه فعلي بانك معتبر است .
ب - نمايندگي بانك مركزي ايران در داخل كشور در مورد انجام كليه
عمليات و معاملات بانكي وزارت جنگ و موسسات و شركتهاي وابسته به آن در
محلهايي كه بانك مذكور شعبه يا نمايندگي ندارد به بانك سپه محول است و در
صورتي كه بانك سپه يا نمايندگي نداشته باشد بانك مركزي ايران مي تواند به
بانك ملي ايران و در صورت نبودن شعبه يا نمايندگي بانك ملي ايران به بانك
ديگري نمايندگي بدهد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز
يكشنبه چهارم اسفند ماه 1353 در جلسه دوشنبه نوزدهم اسفند ماه يك هزار و
سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1353/12/19 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران