قانون افزايش مجدد سهميه كشور شاهنشاهي ايران در سرمايه موسسه بين المللي توسعه


ماده واحده - دولت مجاز است سهميه كشور شاهنشاهي ايران در سرمايه
موسسه بين المللي توسعه وابسته به بانك بين المللي ترميم و توسعه موضوع
قوانين مصوب 21 خرداد 1339 و 30 خرداد 1350 را معادل يكصد و شصت و هشت
هزار و چهارصد و بيست و پنج (168425) دلار افزايش دهد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز
دوشنبه 30/10/1353، در جلسه روز پنجشنبه دهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و
پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1353/11/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران