قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران به كنوانسيون تاسيس كميسيون بين المللي پرورش كرم ابريشم


ماده واحده - كنوانسيون تاسيس كميسيون بين المللي پرورش كرم ابريشم
مورخ اول ژوييه 1975 (10 تير 1336) مشتمل بر يك مقدمه و 32 ماده را تصويب
و اجازه تسليم اسناد الحاق آن داده مي شود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون ضميمه پس از تصويب مجلس سنا
در جلسه روز دوشنبه 11/9/1353، در جلسه روز يكشنبه پانزدهم دي ماه يك
هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
كنوانسيون درباره تاسيس كميسيون بين المللي پرورش كرم ابريشم
با آگاهي به اهميت توليد و پرورش كرم ابريشم در زمينه هاي اقتصادي و علمي
- دول عضو كنوانسيون حاضر موافقت مي نمايند كه "كميسيون دايمي كنگره هاي
پرورش كرم ابريشم " به يك سازمان بين المللي به نام "كميسيون بين المللي
ابريشم " كه اساسنامه آن كنوانسيون حاضر مي باشد - تغيير نام يابد.
فصل اول - موضوع
ماده 1 - هدف كميسيون بين المللي ابريشم تشويق و فراهم آوردن توسعه و
بهبودي كليه فعاليتهاي اقتصادي و فني و علمي مربوط به پرورش كرم ابريشم
به طور كلي مي باشد. (از آن جمله كاشت نهال و بذر و ايجاد توتستان پرورش
كرم - نخ ريسي و تهيه ابريشم خام ).
ماده 2 - براي نيل به هدفهاي فوق كميسيون بين المللي پرورش كرم ابريشم به
فعاليت هاي ذيل مبادرت مي نمايد:
الف - مبادله اطلاعات بين دول عضو.
ب - انتشار تشريفات ادواري و گزارشهاي مربوط و اجتماعات و هر گونه نشريات
تخصصي ديگر.
ج - انتشار اطلاعات عمومي با تشكيل يك مركز تداركات پرورش كرم ابريشم .
د - ترتيب برگزاري ديدارهاي بين المللي درباره علم پرورش كرم ابريشم .
ه - دنبال كردن تحقيقات و بررسي ها.
و - توسعه و هماهنگي كارهايي كه از كرم ابريشم و يا هر نوع حشره شبيه آن
يك نوع "بيولوژيكي " به وجود مي آورد.
ز - همكاري با كليه سازمانهايي كه هدف و وظايف آنها شبيه و هماهنگ
كميسيون بين المللي كرم ابريشم مي باشد.
فصل دوم - مقر سازمان
ماده 3 - مقر كميسيون بين المللي كرم ابريشم در شهر آلس واقع در فرانسه
مي باشد و هر نوع تغيير احتمالي محل كميسيون بايد به درخواست كميته اجرايي
و يا تصميم كنفرانس انجام گيرد.
فصل سوم - اعضا
ماده 4 - دولي مي تواند به عضويت كميسيون در آيند كه كنوانسيون حاضر را
تصويب يا به آن ملحق شده اند. هر يك از نمايندگان دول عضو داراي عنوان
نماينده خواهند بود. هر دولت عضو يك رييس هيات نمايندگي انتخاب مي نمايد.
فصل چهارم - سازمانها
ماده 5 - سازمانهاي متشكله كميسيون عبارتند از كنفرانس و كميته اجرايي و
دبيرخانه .
كنفرانس
ماده 6 - كنفرانس متشكل است از نمايندگان ملي كه توسط دول عضو تا حداكثر
5 نفر تعيين مي گردند.
(از پنج عضو انتخاب شده لااقل مي بايستي يكي از آنها نماينده شركتهاي
تعاوني پرورش كرم ابريشم باشد).
ماده 7 - كنفرانس كليه مسائل موضوع ماده اول كنوانسيون حاضر و گزارشات
تسليمي از طرف كميته اجرايي را مطالعه و بررسي و تصميمات آنها را تصويب
مي نمايد.
ماده 8 - كنفرانس حداقل هر سه سال يك بار تشكيل جلسه مي دهد و مقررات كار
و رييس و محل تشكيل كنفرانس بعدي را مشخص مي نمايد.
ماده 9 - اعضا انجمنهاي ملي دول غير عضو كه فعاليتهاي آنها مربوط به
كميسيون مي باشد مي توانند بنا به پيشنهاد دبير كل و موافقت كميته اجرايي
به عنوان ناظر در امور كنفرانس به عنوان يك انجمن براي هر دولت شركت
نمايند.
ماده 10 - اخذ آرا در كنفرانس با اكثريت آرا نمايندگان ملي حاضر انجام و
هر نماينده داراي يك راي مي باشد.
كميته اجرايي
ماده 11 - كميته اجرايي از روساي نمايندگي هر يك از دول عضو تشكيل
مي گردد.
ماده 12 - كميته اجرايي تحقق هدفهاي موضوع ماده اول را با هماهنگي با
تصميمات كنفرانس به عهده دارد.
ماده 13 - كميته اجرايي هر سال يك بار تشكيل مي گردد و بودجه تقديمي توسط
دبير كل را تصويب و نظر خود را در مورد طرح دستور كار تنظيمي كنفرانس
اعلام مي نمايد.
ماده 14 - موقعي كه تعداد اعضا از يازده نفر تجاوز نمايد كميته اجرايي
مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به دفتري كه داراي يك چهارم تعداد آن
مي باشد تفويض نمايد.
ماده 15 - انتخاب اعضا اين دفتر و دوره ماموريت آنها بستگي به تصويب
كنفرانس دارد، راي گيري در كميته اجرايي با اكثريت مطلق آرا دول عضو انجام
مي شود. اخذ به وسيله مكاتبه نيز قابل قبول است .
دبير كل
ماده 16 - دبير كل بنا به پيشنهاد كميته اجرايي در كنفرانس انتخاب
مي گردد.
ماده 17 - دبير كل زير كميته نظر اجرايي قطعنامه هاي كنفرانس را كنترل و
تضمين مي نمايد.
ماده 18 - دبير كل بودجه را تنظيم و آن را براي قبول به كميته اجرايي
تقديم مي دارد. دبير كل در اين مورد گزارشي نيز به كنفرانس كه تنها مرجع
تصويب نهايي بودجه است تقديم مي نمايد.
ماده 19 - دبير كل مسئول برگزاري جلسات كنفرانس و كميته اجرايي مي باشد.
ماده 20 - دبير كل در فاصله بين جلسات كميته اجرايي مي تواند نظر اعضا را
به وسيله مشاوره كتبي با فرد فرد آنها جويا شود.
ماده 21 - دبير كل مي تواند هر گونه اقدام لازم براي مشاركت در حسن اجراي
امور و بهبودي وضع كميسيون را تحت كنترل كميته اجرايي كه مي تواند هر
وظيفه يا ماموريتي را كه ضروري تشخيص مي دهد به او محول نمايد - انجام
دهد.
فصل پنجم - مقررات مالي
ماده 22 - درآمد كميسيون پرورش كرم ابريشم از كمك مالي دول عضو و نيز
مساعدت هاي اتحاديه هاي ملي پرورش كرم ابريشم تامين مي گردد.
مساعدت هاي مالي بدين طريق انجام مي گيرد:
الف - كمك هاي علمي كه بستگي به جمعيت دارد.
ب - كمكهاي اقتصادي و فني كه به توليدات پيله و محصول آن بستگي پيدا
مي كند.
اتحاديه هاي پرورش كرم ابريشم نيمي از احتياجات مالي كميسيون را تامين
مي نمايند.
ماده 23 - كميسيون مي تواند هدايا و كمكهاي مختلف در چهار چوب اهداف خود
دريافت نمايد.
دبير كل نحوه استفاده اين كمكها و هدايا را به كميته اجرايي اعلام خواهد
نمود.
فصل ششم - شرايط كلي
ماده 24 - كنوانسيون حاضر از اول ژوئيه الي 31 دسامبر 1957 در وزارت امور
خارجه جمهوري فرانسه براي امضا مفتوح مي باشد.
اين كنوانسيون به تصويب خواهد رسيد.
اسناد تصويب نزد حكومت جمهوري فرانسه نگهداري خواهد شد و حكومت مذكور
تاريخ دريافت اسناد تصويب را به اطلاع دولت هاي امضاكننده خواهد رسانيد.
ماده 25 - دولي كه تا انقضاي مدت مذكور كنوانسيون را امضا ننموده اند
مي توانند بعدا به كنوانسيون ملحق شوند.
اسناد الحاق نزد حكومت جمهوري فرانسه نگهداري و حكومت مذكور تاريخ دريافت
اين اسناد را به اطلاع دول عضو خواهد رسانيد.
ماده 26 - كنوانسيون حاضر 30 روز بعد از تسليم چهارمين سند تصويب
لازم الاجرا خواهد شد.
دولت فرانسه تاريخ لازم اجرا شدن كنوانسيون را به دول عضو ابلاغ خواهد نمود.
ماده 27 - هر دولت عضو مي تواند اصلاحاتي را به كنوانسيون حاضر پيشنهاد
نمايد.
هر گونه پيشنهاد اصلاحي فقط يك سال پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون مي تواند
ارائه داده شود.
پيشنهاد اصلاحي بايد از طرف حكومت فرانسه براي بررسي به كميته اجرايي
كميسيون تسليم گردد. كميته مذكور بعد از بررسي نهايي پيشنهاد را به
كنفرانس ارائه و متعاقبا نظر كنفرانس را به حكومت فرانسه اعلام خواهد
نمود.
هر پيشنهاد اصلاحي كه قابل قبول اعلام شود از طرف حكومت فرانسه براي پذيرش
يا رد اختيار دول عضو قرار خواهد گرفت .
دول عضو پذيرش خود را كتبا به دولت فرانسه و كميسيون تسليم خواهند نمود.
چنانچه اصلاحيه مورد قبول اكثريت دول واقع گردد در كنوانسيون منظور خواهد
شد.
اسناد قبولي اصلاحيه نزد حكومت فرانسه نگهداري خواهد شد و حكومت مزبور
مراتب را به دول عضو و همچنين كميسيون اعلام خواهد نمود.
پس از لازم الاجرا شدن اصلاحيه كليه دولي كه مي خواهند به كنوانسيون حاضر ملحق
يا آن را تصويب نمايند بايد اين اصلاحيه را نيز مورد قبول قرار دهند.
ماده 28 - هر دولت عضو مي تواند هر موقع كه به خواه با تسليم اخطاريه اي به
حكومت فرانسه كنوانسيون حاضر را فسخ نمايد.
حكومت فرانسه بلافاصله اين موضوع را به اطلاع دول عضو و همچنين كميسيون
خواهد رسانيد.
ماده 29 - كنوانسيون حاضر در يك نسخه اصلي به زبان فرانسه تنظيم و در
آرشيو حكومت جمهوري فرانسه ضبط خواهد گرديد و دولت مزبور رونوشتهاي اصل
آن را براي حكومت هاي امضاكننده ارسال خواهد نمود.
دولت فرانسه نسخ گواهي شده را جهت دولتهاي امضاكننده ارسال خواهد نمود.
ماده 30 - هر دولتي مي تواند در موقع تصويب يا هر موقع ديگر ضمن ارسال
يادداشتي به حكومت جمهوري فرانسه يادآور شود كه كنوانسيون مذكور شامل
تمامي يا جمعي از سرزمينهايي كه آن دولت روابط خارجي آنها را به عهده
دارد مي باشد.
ماده 31 - زبان رسمي كميسيون بين المللي كرم ابريشم زبان فرانسه مي باشد.
معهذا كنفرانس مي تواند استعمال يك يا چند زبان ديگر را براي كارها و
تبادل نظرها در نظر گيرد.
ماده 32 - كميسيون مي تواند جهت تصميم كنفرانس در صورتي كه نمايندگان در
موقع اخذ راي داراي اختيار لازمه باشند فسخ گردد.
كنوانسيون فوق مشتمل بر يك مقدمه و سي دو ماده منضم به قانون الحاق دولت
شاهنشاهي ايران به كنوانسيون تاسيس كميسيون بين المللي پرورش كرم ابريشم
مي باشد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1353/10/15 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران