قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك سودان


ماده واحده - موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت
جمهوري دموكراتيك سودان مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده كه در تاريخ 9
اسفند ماه 1352 (28 فوريه 1974) بين نمايندگان مختار دو دولت در تهران به
امضا رسيده است تصويب و اجازه مبادله اسناد تصويب آن داده مي شود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن موافقتنامه ضميمه پس از تصويب مجلس سنا
در جلسه روز چهارشنبه 1/8/1353 در جلسه روز يكشنبه هفدهم آذر ماه يك هزار
و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك
سودان
دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك سودان نظر به علاقه اي كه به
تحكيم روابط دوستي و همكاري فيمابين در زمينه امور آموزش و پرورش و علوم
و فرهنگ دارند و به منظور تشييد مناسبات و توسعه و بسط روابط معنوي و
اخوت اسلامي دو كشور و حفظ اين علايق تصميم به انعقاد اين موافقتنامه گرفته
و نمايندگان تام الاختيار خود را كه ذيل اين موافقتنامه را امضا نموده اند
براي اين منظور تعيين كردند.
نمايندگان دولتين پس از مبادله اختيارنامه هاي خود كه در كمال صحت و
اعتبار بود به شرح زير موافقت نمودند:
ماده اول - طرفين متعاهدين كوشش خواهند نمود مناسبات و روابط فرهنگي
فيمابين را توسعه داده و مردم خود را به فرهنگ و تمدن طرف ديگر آشنا
سازند. مشروط بر اين كه اين امر با قوانين و مقررات دو دولت مغايرت
نداشته باشد.
ماده دوم - طرفين متعاهدين بازديد دانشمندان و استادان و دانشجويان و
اعضاي انجمنهاي فرهنگي دو كشور را تشويق نموده تسهيلات ممكنه را جهت
بازديد آنان از موزه ها و آثار تاريخي و كتابخانه ها و موسسات فرهنگي و
غيره فراهم مي سازند.
ماده سوم - طرفين متعاهدين مبادله استادان و معلمان را طبق شرايطي كه
نسبت به آن توافق خواهند نمود تشويق مي نمايند.
ماده چهارم - طرفين متعاهدين مبادله بورسهاي تحصيلي و كار آموزي فني را
تشويق مي نمايند.
ماده پنجم - طرفين متعاهدين براي تعيين ارزش گواهينامه هاي تحصيلي و درجات
علمي كه از طرف دانشگاهها و آموزشگاههاي دو كشور داده مي شود اقدامات لازم
را به عمل خواهند آورد.
ماده ششم - طرفين متعاهدين تسهيلات لازم را در مورد دانشجويان يكديگر براي
ادامه تحصيلات و دنبال كردن بررسيها در زمينه هاي مختلف ادبي - علمي - ديني
و فني فراهم مي سازند.
ماده هفتم - هر يك از طرفين متعاهدين تسهيلات ممكنه را جهت موسسات فرهنگي
طرف مقابل در كشور خود طبق قوانين و مقررات داخلي فراهم مي سازند.
ماده هشتم - طرفين متعاهدين تسهيلات لازم را براي معرفي فرهنگ و تمدن طرف
مقابل در كشور خود به وسيله مبادله كتب و نشريه هاي فرهنگي و ترجمه آنها و
ايراد سخنراني و تشكيل نمايشگاههاي هنري و علمي و ترتيب جشن جهت اجراي
موسيقي و نمايشنامه و استفاده از راديو و تلويزيون و ساير وسايل اطلاعاتي
فراهم مي نمايند.
همچنين طرفين در امور باستان شناسي همكاري نموده و اطلاعات و تجربيات خود
را در اين زمينه مبادله خواهند كرد.
ماده نهم - طرفين متعاهدين بازديد هيات هاي فرهنگي و آموزشي و مطبوعاتي و
هنري و تيم هاي ورزشي و همچنين بازديد هياتهايي از سازمانهاي جوانان و
دانشجويان را تشويق مي نمايند.
ماده دهم - طرفين متعاهدين در زمينه مبارزه با بيسوادي همكاريهاي لازم را
بالاخص از طريق مبادله اطلاعات و تجربيات خود تشويق خواهند نمود.
ماده يازدهم - طرفين متعاهدين جهانگردي بين دو كشور را تشويق مي نمايند.
ماده دوازدهم - اين موافقتنامه طبق قوانين اساسي دو دولت به تصويب خواهد
رسيد و از تاريخ مبادله اسناد تصويب كه در خرطوم به عمل خواهد آمد، به
موقع اجرا گذاشته خواهد شد. اين موافقتنامه براي مدت پنج سال منعقد مي شود
و هر يك از طرفين مي تواند حداقل سه ماه قبل از انقضاي مدت فوق با اعلام
فسخ به طرف ديگر به اعتبار آن پايان بخشد و الا تا زماني كه يكي از طرفين
خود را به فسخ آن اعلام ننمايد همچنان معتبر خواهد بود.
به تاريخ 9 اسفند 1352 برابر 28 فوريه 197، در شهر تهران اين موافقتنامه
در دو نسخه به زبان هاي فارسي و عربي تنظيم و هر دو متن متساويا معتبر
مي باشند.
از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت جمهوري دموكراتيك سودان
موافقتنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده منضم به قانون
موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك
سودان مي باشد.
رييس مجلس شوراي ملي عبدالله رياضي:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1353/09/17 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران