قانون لغو تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 كل كشور و تبصره ماده 74 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي


ماده واحده - از تاريخ اول شهريور ماه 1353 تبصره 70 قانون بودجه سال
1342 كل كشور و تبصره ماده 74 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي لغو
مي شود و عبارت "و تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 كل كشور" در ماده 100
قانون استخدام كشور حذف مي گردد.
وجوهي كه در اجراي تبصره هاي مذكور تا آخر مرداد ماه 1353 تعيين و تقسيط
شده يا بشود فقط از بابت اقساط متعلق تا تاريخ مزبور از حقوق بازنشستگي
يا حقوق وظيفه مشمولين تبصره هاي فوق الذكر برداشت خواهد شد و وجوهي كه از
اين بابت وصول شده يا بشود قابل استرداد نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه
فوق العاده روز شنبه 12/5/1353، در جلسه فوق العاده روز يكشنبه سيزدهم
مرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي
رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي:شماره انتشار :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1353/05/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران