قانون شمول اصلاح قانون اجازه پرداخت مزاياي ويژه افسران و درجه داران ارتش شاهنشاهي به افسران و درجه داران ژاندارمري كشور


ماده واحده - قانون اصلاح قانون اجازه پرداخت مزاياي ويژه به افسران و
درجه داران ارتش شاهنشاهي مصوب هشتم مرداد ماه 1352 شامل افسران و
درجه داران ژاندارمري كشور نيز مي گردد.
همرديف درجه داراني كه در مشاغل مربوط به رشته هاي تخصصي به طور سازماني
منصوب و عملا در مشاغل مزبور مشغول خدمت باشند نيز مشمول مقررات اين قانون
خواهند بود.
آيين نامه هاي اجرايي اين قانون از طرف ژاندارمري كشور تهيه و پس از موافقت
وزارتين كشور و جنگ به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد.
اين قانون از تاريخ تامين اعتبار لازم در بودجه ژاندارمري كشور اجرا
مي شود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز
سه شنبه 29 آبان ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه بيست و سوم ارديبهشت ماه يك
هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1353/02/23 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران