قانون اصلاح موادي از قانون تاسيس سازمان تامين خدمات درماني عائله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش شاهنشاهي و ژاندارمري كشور و شهرباني كشور


ماده 1 - تبصره 1 ماده يك قانون تاسيس سازمان تامين خدمات درماني
عائله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش شاهنشاهي و ژاندارمري
كشور و شهرباني كشور به ترتيب زير اصلاح و تبصره 2 آن حذف و دو تبصره به
شماره هاي 2 و 3 به ماده مذكور اضافه مي گردد:
تبصره 1 - از نظر اين قانون عائله درجه يك عبارت است از همسر و فرزندان و
پدر و مادر تحت تكفل مي باشد.
تبصره 2 - سازمان به صورت شركت سهامي اداره خواهد شد. مرجع تصويب
آيين نامه هاي استخدامي و مالي و معاملاتي و ساير آيين نامه هاي آن در
اساسنامه سازمان تعيين مي گردد.
تبصره 3 - مبلغ پانصد ميليون ريال از مانده اعتبارات سال 1352 وزارت جنگ
به عنوان سرمايه اوليه در اختيار سازمان گذاشته مي شود.
ماده 2 - دو تبصره به شماره هاي 2 و 3 به ماده 2 اضافه مي گردد:
تبصره 2 - در صورتي كه همسران تحت تكفل افسران و همافران و درجه داران و
افراد و همرديفان تابع قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي و غير
نظاميان رسمي و پيماني ارتش شاهنشاهي و ژاندارمري كشور حقوق بگير مشمول
اين قانون باشند تا زماني تحت تكليف آنان هستند از پرداخت سهم خدمات
درماني معاف خواهند بود.
تبصره 3 - آن عده از كارمندان غير نظامي نيروهاي شاهنشاهي و عائله درجه
يك آنها كه مشمول اين قانون مي باشند از شمول قانون تاسيس خدمات درماني
مستخدمين دولت مصوب اسفند ماه 1351 مستثني خواهند بود.
ماده 3 - عبارت "پدر و مادر و" از صدر ماده 4 و همچنين در تبصره 2 ماده 6
قانون حذف مي شود.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز
سه شنبه 10 ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه در جلسه روز دوشنبه
بيست و سوم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس
سنا رسيد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1353/02/23 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران