قانون اصلاح قانون تاسيس شركت هواپيمائي ملي ايران و مقررات بهره برداري هوائي كشوري


ماده واحده - تبصره هاي 1 و 2 ماده 5 قانون تاسيس شركت هواپيمايي ملي ايران و مقررات بهره برداري هوايي كشوري به شرح زير اصلاح مي شود:
الف - در تبصره 1 رقم يازده هزار و هشتصد و هشتاد و پنج كيلوگرم به رقم سي هزار كيلوگرم اصلاح مي گردد.
ب - تبصره 2 به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 2 - موسسات هواپيمايي ايراني به استثناي شركت هواپيمايي ملي ايران كه طبق مقررات مربوط مشغول فعاليت بوده و عمليات پروازي انجام مي دهند و همچنين موسسات هواپيمايي ايراني ديگر كه در آينده با رعايت قانون پروانه يا اجازه نامه لازم تحصيل نمايند فقط مي توانند با هواپيماهايي كه وزن كل هر يك سي هزار (30000) كيلوگرم يا كمتر باشد به حمل و نقل هوايي مسافر و بار به طور منظم و با هواپيماهايي كه وزن كل هر يك پنجاه و دو هزار (52000) كيلوگرم يا كمتر باشد به پروازهاي اجاره اي دربست مبادرت نمايند.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 16 دي ماه 1352، در جلسه روز چهارشنبه يازدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي

8552 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1352/03/02 :تاريخ ابلاغ 1353/02/11 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران