قانون شمول مقررات استخدامي هيات علمي دانشگاه تهران به هيات آموزشي دانشگاه سابق شيراز كه طبق قانون تاسيس دانشگاه پهلوي به دانشگاه مزبور منتقل شده اند


ماده واحده - به وزارت علوم و آموزش عالي اجازه داده مي شود آن عده از
كاركنان هيات آموزشي دانشگاه سابق شيراز را كه به استناد ماده 18 قانون
تاسيس دانشگاه پهلوي با سمت هاي دستياري يا پايه هاي استادياري - دانشياري
و استادي به دانشگاه پهلوي شيراز منتقل شده اند و در آن دانشگاه به خدمت
اشتغال دارند از لحاظ پايه حقوق - ارتقا مرتبه - شرايط بازنشستگي و ميزان
حقوق و مزاياي آن مشمول مقررات استخدامي هيات علمي دانشگاه تهران و
تغييرات بعدي آن كند.
كاركنان هيات آموزشي مذكور از لحاظ ساير مقررات استخدامي مشمول مقررات
هيات علمي دانشگاه پهلوي خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز
يكشنبه 16 دي ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه دوم ارديبهشت ماه يك هزار و
سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1353/02/02 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران