قانون اصلاح تبصره ماده واحده قانون مربوط به تعميم تبديل درجه داران فني نيروي هوائي نسبت به ناو استواريكم هاي رسته هاي مخصوص نيروي دريائي


ماده واحده - تبصره ماده واحده قانون مربوط به تعميم قانون تبديل
درجه داران فني نيروي هوايي نسبت به ناو استوار يكم هاي رسته هاي مخصوص
نيروي دريايي مصوب 16/4/1343 به شرح زير اصلاح مي گردد:
تبصره - مقررات اين ماده در صورت بودن محل سازماني شامل استوار يكم هاي
واجد شرايط رسته هاي مخصوص نيروي زميني و رسته هاي مشترك ارتش شاهنشاهي كه
داراي گواهينامه سوم متوسطه يا معادل آن باشند نيز مي گردد. مقررات مربوط
به آموزشگاه ستوان ياري و شرايط ورود به آموزشگاه مزبور طبق اساسنامه اي
خواهد بود كه به تصويب وزارت جنگ خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز
سه شنبه 14 اسفند ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه دوم ارديبهشت ماه يك هزار و
سيصد و پنجاه و سه به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1353/02/02 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران