تشخيص كفايت يا كفايت دليل بعهده قاضي رسيدگي كننده به پرونده است


دادنامه 36 تا 34 تاريخ : 20/2/1378
موضوع رسيدگي : كيفر خواستهاي انتظامي شماره 201تا203ـ 10/4/76
مشتكي عنهم آقايان:1ـ علي ... رئيس شعبه 8 دادگاه عمومي تبريز 2ـ محمد .... رئيس شعبه 6 تجديد نظر استان آذربايجان شرقي 3 – علي .... مستشار شعبه 6 تجديد نظر استان مذكور
مرجع رسيدگي : شبعه 2 دادگاه عالي انتظامي قضات
هيئت داد رسان آقايان : شريعتي رئيس ، سليمي و انصاري اعضاء دادگاه
جريان پرنده : دادسراي انتظامي قضات باارسال پرونده كلاسه 44/209/75 به شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات كه در تاريخ 29/4/76 به اين شعبه ارجاع گرديده اعلام داشته است كه طبق نظريه آقاي رحيمي داديار دادسراي انتظامي كه مورد موافقت آقاي صفدري دادستان آن دادسرا قرار گرفته قضات مشتكي عنهم دررسيدگي به پرونده قضائي محلي استنادي مرتكب تخلف شده و به استناد ماده14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و تعيين مجازات آنها مستوجب تعقيب ومجازات انتظامي هستند .
گزارش داسراي انتظامي قضات چنين است :
كه حسب مفاد شكوائيه شكايت انتظامي وحكايت اوراق پرونده قضائي محلي استنادي در تاريخ29/5/74 آقاي ناصرسروش عليه دونفر بنامهاي محمدحسين طالعي و محسن افسري به اتهام گزارش خلاف واقع ادعاي شرف اعاده حيثيت شكايتي تسليم دادسراي نظامي تبريز مينمايد كه بلحاظ عدم صلاحيت دادسراي مذكور سرانجام به دادگستري ارسال ودر شعبه 8 دادگاه عمومي تبريز مورد رسيدگي قرار ميگيرد ، رئيس شعبه مذكور در5/7/74به متهمان تفهيم اتهام مينمايدكه آنان اظهار ميدارند ما به دستور مسئول حفاظت اطلاعات گزارش تهيه و ارائه كرديم (شاكي ومشتكي عنهم اعضاءسپاه پاسداران تبريز ميباشند ) دادگاه در همان تاريخ بدون حضور شاكي وتحقيق از وي ختم رسيدگي را اعلام و متهمين را تبرئه ميكند ، شاكي به راي صادره اعتراض مينمايد پرونده جهت رسيدگي به اعتراض در شعبه 6تجديد نظر استان مطرح ميشود مستشاران شعبه در تاريخ 10/8/74 با تشكيل جلسه دادگاه پرونده استنادي (موضوع گزارش خلاف واقع) رامطالبه ميكنند وقت احتياطي تعيين ميشود مجدداز با عدم وصول پرونده وقت احتياطي تجديد ميگردد ولي قبل از وصول پرونده در2/2/75 رئيس شعبه طي نامه شماره 127ـ2/2/75 راي تجديد نظر خواسته راتاييد مينمايد .
آقاي رحيمي در پايان گزارش خود اظهار نظر مينمايد آقايان 1ـ علي ... رئيس شعبه 8 دادگاه عمومي 2 ـ محمد .... رئيس شعبه 6 تجديد نظر 3ـ علي .... مستشار شعبه 6 تجديد نظر استان دررسيدگي به پرونده تعلل وتامع نموده وقابل تعقيب مي باشند ،به جهت اينكه شاكي به استناد گزارش خلاف واقع عليه مشتكي عنهم شكايت كرد ولي رئيس شعبه 8 بدون ملاحظه گزارش با حداقل اطلاع از محتويات پرونده ، دروقت فوق العاد تشكيل جلسه داده متهمين را تبرئه كرده است وبا اينكه مستشاران وقت شعبه6 تجديد نظر چندين بار جهت اخذ سابقه وملاحظه پرونده استنادي با مرجع مربوطه مكاتبه كرده اند ليكن رئيس ومستشار ديگر ونامبردگان فوق بدون ادامه اقدام جهت اخذ سابقه راي تجديد نظر خواسته را تا ئيد كرده اند .
با ابلاغ كيفر خواستهاي انتظامي به آقايان قضات مشتكي عنهم ، لايحه دفاعيه ايماني و كاظم زاده واصل كه به هنگام شور قرائت خواهد شد ليكن آقاي ... در فرجه قانوني لايحه اي ارسال نداشته است
اينك شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق در تاريخ 25/2/78 تشكيل و پس از بررسي محتويات پرونده و قرائت لوايح دفاعيه واصله و نظريه دادسراي محترم انتظامي مبني بر تعيين مجازات وصدور راي شايسته قانوني ،ضمن اعلام ختم رسيدگي و انجام مشاوره ،بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد .
راي دادگاه
با التفات به مراتب فوق ، وتوجه به مفاد اوراق پرونده كلاسه 44/2091/75 دادسراي محترم انتظامي قضات و عنايت به مدافعات قضات مشتكي عنهم نظر به اينكه تشخيص كفايت يا كفايت دليل با توجه به مفاد مواد424 و434 قانون آئين دادرسي مدني ، بعهده قاضي رسيدگي كننده به پرونده است و آقاي قاضي صادر كننده حكم بدوي پس از تحقيق از متهمان واحراز اينكه آنان در عمل ارتكابي منتسبه داراي سوءنيت نبوده اند مبادرت به صدور حكم برائت نموده است و قضات دادگاه تجديد نظر نيز در اين رابطه حكم دادگاه بدوي را تاييد نموده ، لذا اقدامات قضائي قضات ياد شده بشرح فوق الاشاره محمول بر نظر قضائي و قابل انطباق با ضوابط قانوني است ، وتخلف اتنظامي مشاراليهم از ضوابط ومقرارت لازم المراعات در اين باره درحدي كه تعقيب انتظامي آنان را ايجاب نمايد محرز نيست .
عليهذا اين دادگاه ضمن رد كيفر خواستهاي انتظامي صادر عليه آقايان 1ـ علي ... رئيس شعبه 8 دادگاه عمومي تبريز 2ـ ... رئيس شعبه 6 دادگاه تجديد نظراستان آذربايجان شرقي 3ـ علي ... مستشار شعبه 6دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان شرقي حكم برائت قضات نامبرده رااز تخلف انتظامي اعلامي دادسراي محترم انتظامي قضات در اين رابطه صادرواعلام مينمايد .

36 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1378/02/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران