درمورديكه اولياء دم حاضر بقسم دادن متهم نباشند بايد دادگاه قرارموقوفي دعوي صادر كند نه حكم برائت


كلاسه پرونده : 13/5524/26 دادنامه : 326
تاريخ رسيدگي : 5/8/75
فرجامخواه :فرزند مقتول آقاي مهدي فرهادي پور
فرجامخوانده : متهم ودادگاه
فرجامخواسته داد نامه شماره 195-6/3/75صادره از شعبه 13دادگاه عمومي تبريز
تاريخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه 30/5/75 تاريخ وصول دادخواست فرجامي 21/6/75
مرجع رسيدگي شعبه 26 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده : آقاي هوشنگ فرهادي فرزند عيسي 19 ساله كارگراهل وساكن باغچغارسفلي ميانه باتهام ايراد ضرب عمدي منجر به فوت مرحوم سيفعلي فرهادي فرزند داداش 70 ساله كه در پي شكايت اولياء دم وي تحت تعقيب قرار گرفته است بدين شرح كه مقتول با پدر متهم عيسي هميشه روي زمين زراعتي كه كاشت مينموده درگيري داشته و بدستور عيسي پسرش هوشنگ مزاحم مقتول بوده وچون مستضعف بوده او را كتككاري مينمودند ومقتول از دست آنها شكايت داشته است حسب مضمون برگهاي 74 تا87 ومقتول شخص بسيجي بوده ومدت 14 ماه در جبهه هاي جنگ شركت داشته وبخانواده خيش (قبل از قتل گفته استكه كه اگر مرا كشتند به بسيج سپاه پاسداران اطلاع دهيد برگ 41 دختر يازده ساله مقتول بنام فريبا كه در حين بروز حادثه بوده در برگ 10 شكايت عليه متهم نموده وميگويد پدرم در كوچه بود هوشنگ فرهادي پدرم را از شكمش زد وپدرم بروي زمين افتاد وزنها جمع شدند وهوشنگ فرار كرد وعده اي هم شهادت داده اند كه در زمانيكه مقتول به زمين افتاده بود از دخترش فريبا پرسيده اند كه چه شده او گفته است كه هوشنگ او را زده است و در برگ 90 فريبا 12 بار قسم ياد ميكند كه ديده ام پدرم را هوشنگ فرهادي زده است و اولياء دم مجموعا” 25 بار قسم ميخورم كه در اثر ضربه سكته قلبي با مغزي كرده است و به قران قسم ميخورم ومتهم در تمام موارد تحقيق منكر بزه انتسابي است ولي وي در جلسه رسيدگي دادگاه شعبه 17 در آخرين دفاع متهم ميگويد اگر شهود بيايند قسم به قرآن ياد نمايند قبول دارم و امضاء مينمايد و در نـظريـه پزشك قانوني آمده كه در اثر ايراد ضربه آنفاكتوس ايجاد شده كه موجب سكته قلبي ومغزي براي مقتول شده است وشعبه 16 دادگاه عمومي كيفري يك تبريز طي دادنامه مورخه 21/1/68 بزه انتسابي متهم دائر به ايراد ضرب و جرح عمدي متتهي به فوت مرحوم سيقعلي فرهادي براي دادگاه محرز تشخيص داده شده و راي بپرداخت دهزار درهم سالم و مسكوك در حق اولياء دم مقتول در مدت دو سال از وقوع جرم صادر مي نمايد پرونده بدون اعتراض بداد نامه صادره جهت امعان نظر به شعبه 27 ديوان عالي كشور ارسال گرديده و آن شعبه طي دادنامه شماره 2788-15/9/68 مورد را از موارد لوث ندانسته وپرداخت ديه از ناحيه متهم در حق اولياء دم را موجه و قابل تنقيذ ندانسته لذا پرونده با عدم تنقيذ جهت تبرئه متهم بمرجع مربوطه عودت داده اند
پرونده مجددا در شعبه 17 كيفري يك تبريز رسيدگي ميشود پس از اخذ راي دادرس دادگاههاي‏‎ كيفري طي دادنامه شماره 443-29/7/72 با توجه به محتويات پرونده و نظريه پزشك محتـرم قانونـي هيچگونه دليلي دال بر ايراد صدمه عمدي از ناحيه متهم وجود ندارد لذا با عنايت به فقد دليل شرعي باستناد اصل 37 قانون اساسي متهم را از اتهام وارده تبرئه مينمايد و با تقاضاي تجديد نظر از جانب اولياء دم مجددا پرونده در شعبه 27 ديوان عالي كشور مطرح گرديده است وطي دادنامه شماره 3176-23/12/73 با توجه به اينكه در مورد قتل وحقوق الناس جاي تمسك به اصل كلي برائت نيست و بدون اجراي قاعده اليمين علي من انكر برائت شرعيه حاصل نبوده ودر صورت عدم قبول قسم منكر طبق فتوي مقام معظم رهبري مدظله العالي بايد راي به توقف دعوي صادر گردد لذا شعبه 27 دادرسي را ناقص تشخيص داده است وبا شرعي نبودن برائت متهم دادنامه را نقض نموده است مجددا پرونده در شعبه 13 دادگاه عمومي تبريز مطرح گرديده پس از تشكيل جلسه مورخه 6/3/75 از اولياء دم سوال ميشود كه حاضريد متهم در جـلو كـلام الله مجيد به لفظ جلاله الله قسم ياد نمايد آنان مي گويند كه ما حاضر به انستحلاف متهم نيستيم وبايد قسم را در محل وقوع بـزه انجام گيرد دادگاه ضمن دادنامه شماره 195-6/3/75 با توجه به راي شعبه 27ديوان عالي كشور مبني براي اينكه بدون اجراي قائده اليمين علي من انكر برائت متهم شرعي نبوده و بر فرض حاضر نبودن اولياء دم باستحلاف متهم طبق فتواي مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي آقاي خامنه اي دام ظله الوارف بايد راي بتوقف دعوي صادر شود دادگاه بدون توجه به فتوي مقام معظم رهبري حفظه اله ضمن تاييد نظريه قبلي خود متهم از اتهام وارده بدون استناد بدليلي وي را تبرئه مينمايد فرزند مقتول آقاي مهدي فرهادي پور طي لايحه اي به دادنامه صادره وبرائت متهم نموده است وتقاضاي تجديد نظر مينمايد.
هيــات شــعبه در تاريـخ بالا تـشكيل گرديد پـس از قـرائت گزارش آقـاي مقدس عضو مـميز واوراق پـرونده ودادنامه شماره 195-6/3/75 فرجام خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند :
بسمه تعالي – با توجه به محتويات پرونده وامعان نظر در ان و با توجه به وجود اختلاف بين پدر متهم و مقتول حسـب بر گهاي 74تا87 پرونده كه مقتول شكايت داشته است و اظهارات مقتل بخانوده اش كه اگر مرا كشتند به سپاه پاسداران اطلاع دهيد برگ 41 ومتهم در برگ 90 اعترف دارد و ميگويد اينها با من اختلاف ملكي داشتيم و نيز دختر يازده ساله مقتول بنام فريبا كه در زمان بـروز حادثـه هـمراه مقتـول بوده كه مي گويـد من ديـد ه ام هـوشنگ فرهـادي پدرم را ازشكمـش زد وافـتاد روي زميـن كـه اوفوت ميكند و 12 بار قسم ميخورد روي همين دعوي و عده اي هـم شهـادت داده اند كه در همـان زمان از دخترش پرسـيديم وگفته است كه هوشنگ او را زده است با توجه بمراتب يادشده مورد از مـوارد لوث مـيباشد كه با اجـراي مـراسم قسامه دعوي تمام ميشود علاوه دادگاه توجهي به اظهارات شعبه 27 ديوانعالي ننموده كه برائت متهم در مورد شرعي نيست و دادگاه درمورديكه اولياء دم حاضر بقسم دادن متهم نباشند حسب فتوي مقام رهبري آيه الله ا لعضمي اّقاي خامنه اي دامت افاضاته ظله درمورد ما نحن فيه ميفرمايند بايد دادگاه قرارموقوفي دعوي صادر كند نه برائت متهم لذا از باب نقص دادرسي وشرعي نبودن برائت متهم دادنامه شماره 195 –6/3/75 شعبه 13 دادگاه عمومي تبريز نقص ميگردد و طبق بند دال (د) ماده 23 پرونده بدادگاه شعبه همعرض ارجاع ميگردد.
عضو معاون :هادي مقدس عضو معاون :مرتضي فاضل
326 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1375/08/05 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران