الزام به تنظيم سند و مطالبه باقيمانده ثمن


تاريخ رسيدگي : 7/9/1373 شماره دادنامه : 73/498/18
مرجع رسيدگي : شعبه 18 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده ها :
1 ـ در تاريخ 14/2/1370 آقاي محدود … دادخواستي به طرفيت آقاي غلامرضا … به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند يك باب منزل واقع در ( آدرس خواهان ) مستند به مبايعه نامه عادي مورخ 27/9/65 مقوم يازده ميليون و پانصد هزار ريال تسليم داشته كه رسيدگي به شعبه ششم دادگاه حقوقي مشهد ارجاع شده و به كلاسه 70/57 ثبت شده و به شرح دادخواست توضيح داده است كه « خوانده به موجب مبايعه نامه عادي مورخ 27/9/65 يك باب منزل به مشخصات ياد شده را به مبلغ مرقوم به اينجانب فروخته كه مقرر گرديده تا تاريخ 1/5/65 سند آن را به نام من تنظيم نمايد متاسفانه با مراجعات مكرري كه نموده ام حاضر به ايفاي مندرجات مبايعه نامه در جهت تنظيم سند نشده حال چون حق بنده در مظان تضييع قرار گرفته بدين جهت مبادرت به تقديم دادخواست رسمي نموده تقاضاي رسمي نموده تقاضاي احضار و رسيدگي و صدور حكم به محكوميت خوانده مبني بر تنظيم سند منزل مورد بحث را دارد » دادگاه مرجوع اليه ضمن تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده است .
2 ـ در تاريخ 22/4/70 آقاي غلامرضا … به وكالت از آقاي غلامرضا… دادخواستي به طرفيت آقاي محمد … به خواسته دعوي تقابل در پرونده 70/57 شعبه ششم حقوقي يك مشهد به مطالبه مبلغ شش ميليون و پانصد هزار ريال باقيمانده وجه منزل به شرح متن دادخواست تسليم داشته كه به كلاسه 70/175 شعبه ششم ثبت شده و به شرح دادخواست توضيح داده است كه : « خوانده به موجب مبايعه نامه مورخ 27/9/65 منزل واقع در خيابان ضد متعلق به موكل را با شرايط مندرج خريده كه مبلغ 5800000 ريال پول و منزل واقع در آب و برق را در عوض به موكل بدهد چون منزل واقع در كوي آب و برق فاقد سند بوده و موكل حاضر به قبول آن نشده منزل مورد بحث را طبق مبايعه نامه مورخ 27/9/65 به شخصي به نام محمد … فرزند به مبلغ 5500000 ريال فروخته و پول آن دريافت داشته است از مبلغ 11300000 ريال پرداخته و 6500000 ريال ديگر باقيمانده كه با وجود تصرف منزل تا كنون از پرداخت آن خودداري نموده است با اينكه منزل واقع در خيابان ضد از تاريخ وقوع معامله چند برابر ارزش پيدا كرده و خوانده به علت نپرداختن قسمت اعظم ثمن معامله شرعاً و قانوناً محق به تصرف منزل نبوده و نيست و پول منزل كوي آب و برق بايستي در همان تاريخ و يكصد هزار تومان باقيمانده ديگر نيز در تاريخ 1/5/66 به موكل پرداخت مي شد عليهذا استدعا دارم اصل باقيمانده پول موكل را بعد از مدت چهار سال به مبلغ ششصد و پنجاه هزار تومان پرداخت نمايد و با وجود اينكه منزل كوي آب و برق توسط خريدار توسط خريدار آقاي محمد امين … انجام يافته و توسط نامبرده با اشخاص ديگر معامله شده و در صورتي كه لازم باشد جهت صدق عرايضم به تحقيق و معاينه محل استناد ميگردد و با وجوده اينكه عمل خوانده از مصاديق بارز كلاهبرداري است فعلا از تعقيب نامبرده خودداري شده است استدعاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته را دارم » دادگاه مرجوع اليه بروز پرونده اصلي طرفين نزاع براي رسيدگي دعوت شوند و حسب دستور دادگاه اقدام گرديده است روز 14/5/1370 جلسه دادگاه با حضور خواهان اصلي و وكيلي خوانده تشكيل شده و خواهان اظهار داشته خوانده منزل خيابان ضد را به من فروخته بايد سند آن را به نام منتقل كند تا ثمن اين خانه كه وجه نقد بوده و يك باب منزل در كوي آب و برق خوانده شده كه مبلغ يكصد هزار تومان فقط پيش من مانده است تقاضاي صدور حكم به نفع خود دارم آقاي … وكيل خواهان تقابل اظهار داشت همانطوري كه در دادخواست به عرض رسيده منزل واقع در كوي آب و برق تحويل موكل نشده و معامله آقاي غضنفر با آقاي محمد امين … بدون اطلاع موكل انجام شده و اصل قولنامه حاضر است ارائه مي شود آقاي غضنفر فقط چهار صد و هشتاد هزار تومان يعني كمتر از نصف پول منزل را به موكل داده و حضور پنج سال است كل منزل را در تصرف دارد و مبلغ خواسته كه پول منزل آب و برق به اضافه يكصد هزار تومان باقيمانده مي باشد و حداقل استحقاق موكل است و گرنه شرعاً چون آقاي غضنفر منزل معوض را بدون اجازه موكل به ديگري واگذار كرده ديگر حقي به منزل خيابان ضد ندارد و تقاضاي محكوميتي خوانده را نموده است خواهان اصلي اعلام كرده خانه اي كه به آقاي امين … فروخته ام غير از خانه اي است كه به من خوانده فروخته و آقاي عباس … شاهد معامله بوده و آقايان عباس علي … ويوسف علي … شاهد مي باشند آقاي … عين قولنامه تنظيمي ارائه مي شود عيناً همان منزلي است كه با موكل قولنامه شده است سپس دادگاه اخذ توضيح از طرفين در مورد پلاك اصلي و فرعي مورد معارضه و اجاره خط آستان قدس رضوي در مورد منزل خيابان ضد را ضروري دانشته و با ذكر در اخطاريه وكيل خواهان دعوي تقابل مبني بر ارائه اجاره خط عرصه طرفين براي رسيدگي و اخذ توضيح دعوت نموده است و در روز 29/8/70 جلسه دادگاه با حضور خواهان اصلي و وكيل خوانده اصلي و خواهان تقابل تشكيل شده خواهان فتوكپي سند اجاره شماره 29391 ـ 29/5/64 دفترخانه شماره 61 مشهد را تسليم نموده اظهار داشته كه مربوط به پلاك 20389 فرعي از 1232 اصلي بخش 9 مشهد اراضي الندست جنب كوي شيرخوارگاه قسمتي از قطعه 148 مس باشد و منزل ديگر سند ندارد و از اراضي نه دره بالاتر از كال مي باشد سند عادي آنهم دست من نيست دست آقاي اسمعيلي داده ام فتوكپي آن را دام بعداً تقديم مي كنم وكيل خواهان اصلي لازم دانسته و قرار استماع شهادت شهود صادر نموده است و طرفين را براي تحقيق از شهود دعوت نموده و ضمناً از اداره آستان قدس رضوي استعلام نموده كه با انتقال عرصه پلاك 20389 فرعي از 232 اصلي بخش 9 شهد موضوع سند رسمي شماره 29391 ـ 29/5/64 موافقت دارد يا خير آقاي غضنفر به ضميمه لايحه اي كه به شماره 1129 ـ 30/8/70 ثبت شده فتوكپي قولنامه مورخ 20/7/1364 تنظيمي بين او و آقاي حسنعلي … تنظيم شده و در ظهر آن خانه مورد قولنامه را به آقاي اسمعيلي … فروخته است تسليم داشته است و اداره ارضي شهري آستان قدس طي نامه شماره 4466/7/130/120 ـ 12/2/71 اعلام نموده است . « … در صورت ارائه استعلام انتقال از طريق يكي از دفاتر رسمي مانعي ندارد » و در تاريخ 3/4/71 جلسه دادگاه با حضور خواهان اصلي و وكيل خوانده اصلي تشكيل شده و از دو نفر گواهان خواهان به نام آقايان عباس علي … و محمد … تحقيق نموده سپس دادگاه براي اخذ توضيح درباره منازل مورد ادعاي خواهان اصلي و اينكه كداميك از دو منزل فروخته شده مقرر داشته است بين طرفين مواجهه دده شده و به همين منظور با تعيين وقت طرفين را دعوت كرده است و در تاريخ 3/8/71 جلسه دادگاه با حضور طرفين وكلاي آنان تشكيل شده است ( … با تسليم فتوكپي وكالتنامه شماره 1504 خود را به سمت وكيل آقاي محمد … معرفي كرده است و در جلسه حضور دارد ) و پس ا استماع اظهارات آنان دادگاه با توجه ماده 28 قانون دادگاههاي عمومي قرار معاينه و تحقيقات عمومي صادر نموده تا معلوم شود خانه كوي آب و برق ميلان زلزله شناسي را در حال حاضر چه كسي متصرف است و منزل را از كسي خريده يا مستاجر است و بهاي را بچه كسي پرداخت مي كند و در تاريخ 8/10/71 جلسه دادگاه با حضور وكيل خواهان تقابل و همچنين خواهان اصلي و نماينده وكيلي او تشكيل شده و سپس اجراي قرار به عهده آقاي دادرس دادگاه محول شده و پس از اجراي قرارهاي صادره دادگاه طرفين را براي ملاحظه صورت جلسات تحقيق و معاينه محلي دعوت نموده است و در روز 4/3/72 جلسه دادگاه با حضور وكلاي طرفين تشكيل شده و پس از استماع اظهارات و توضيحات آنان دادگاه تحقيق از آقاي محمد امين را ضروري دانسته ضمن وقت و دعوت وكلاي طرفين در اخطاريه وكيل خواهان تقابل قيد نموده كه آقاي محمد امين را روز جلسه به دادگاه بياورد و در تاريخ 8/8/72 جلسه دادگاه با حضور وكلاي طرفين تشكيل شده و پس از تحقيق از آقاي محمد … و استماع توضيحات آقاي … وكيل خواهان تقابل اخذ توضيح آقاي … درباره چگونگي معامله و تحويل خانه و فروش آن به آقاي
… درباره چگونگي معامله و تحويل خانه و فروش آن به آقاي محمد … ضروري دانسته است و ضمن تعيين وقت طرفين را براي اخذ توضيح از آقاي مقدم دعوت كرده است آقاي … وكيل خواهان تقابل لايحه اي داده كه به شماره 865 ـ 11/8/72 ثبت شده و توضيحاتي داده است در تاريخ 26/11/72 جلسه دادگاه با حضور وكلاي طرفين و آقاي اسمعيلي خوانده اصلي تشكيل شده و پس از ادعاي توضيحات آنان دادگاه راي تجديد نظر خواسته را به شرح زير صادر نموده است : « در خصوص دعوت آقاي غضنفر به طرفيت … اسمعيلي به خواسته صدور حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي يك باب منزل موضوع قولنامه مورخ 27/9/65 و دعوت آقاي … به طرفيت آقاي … غضنفر به عنوان تقابل بر مطالبه شش ميليون و پانصد هزار ريال باقيمانده وجه منزل موضوع قولنامه فوق الذكر كه صحت و اصالت آن به تاييد طرفين نزاع رسيده و حكايت دارد از اينكه يك باب منزل واقع در خيابان ضد موضوع سند رسمي 29391 ـ 29/5/64 توسط آقاي غلامرضا … به آقاي غلامرضا… به آقاي غضنفر به مبلغ يك ميليون و يكصد و سي هزار تومان فروخته شده و مبلغ چهارصد و هشتاد هزار تومان از ثمن معامله طي سه فقره چك به آقاي اسمعيلي پرداخت شده قرار شده يك باب منزل واقع در كوي آب و برق ميلان زلزله شناسي به مبلغ پانصد و پنجاه هزار ريال تومان باب ثمن اضافه مبلغ يك صد هزار تومان در موقع تنظيم سند رسمي بابت باقيمانده ثمن به آقاي اسمعيلي پرداخت شود كه از ناحيه آقاي… غضنفر دليلي بر تحويل منزل فوق الذكر يا وجه آن به آقاي اسمعيلي اقامه نشده و نيز مبلغ يكصد هزار تومان باقيمانده ثمن كه بابت تنظيم سند بوده به آقاي اسمعيلي پرداخت نشده عليهذا دعوي خواهان اصلي به استناد مواد 1284 و 1291 و 1259 قانون مدني وارد ثابت است و حكم به تنظيم سند رسمي منزل خيابان ضد موضوع قولنامه فوق الذكر طبق شرايط آن توسط خوانده در حق خواهان دعوي اصلي صادر و اعلام ميگردد و دعوي خواهان تقابل ( آقاي اسمعيلي … ) عليه خوانده ( آقاي … غضنفر ) مبني بر مطالبه مبلغ شش ميليون پانصد هزار ريال نيز به استناد قولنامه فوق الذكر و ماده 357 قانون آيين دادرسي مدني ثابت و وارد است و حكم به پرداخت مبلغ خواسته توسط خوانده در حق خواهان صادر و اعلام ميگردد اين احكام ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در ديوان عالي كشور است » و پس از ابلاغ راي آقاي … به وكالت از آقاي غضنفر به طرفيت آقاي اسمعيلي … نسبت به داد نامه صادره آن قسمت كه محكوميت او صادر شده تقاضاي تجديد نظر خواهي نموده و پس از توضيحاتي نقض دادنامه نموده است و با ارسال نسخه دوم دادخواست جهت تجديد نظر خوانده وكيل مشار اليه نيز با ارسال لايحه اي كه به شماره 121/50 ـ 27/2/73 ثبت شده تقاضاي ابرام دادنامه را نموده است با وصول پرونده به ديوانعالي كشور به كلاسه بالا ثبت و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است دادخواست و لايحه جوابيه هنگام شور قرائت خواهد شد .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي… عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه هاي شماره 973/52 و 974/53 ـ 16/12/1372 تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
راي
از ناحيه تجديد نظر خواه در اين مرحله از رسيدگي ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه با يكي از شقوق ماده 10 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب مرداد 1371 منطبق بوده و نقص دادنامه تجديد نظري را ايجاب نمايد به عمل نيامده است و از طرفي دادنامه تجديد نظر خواسته موجها و مستدلا اصدار يافته و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است عليهذا دادنامه مزبور مستنداً به ماده سه و بند يك ماده پنج قانون فوق الذكر ابرام مي شود .

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي

498 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/09/07 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران