بايع از كليه عيوب تبرّي كرده است و تصرف بعدي خواهان در بيع حكايت از رضاي وي به معامله و كيفيت اخير بيع دارد


بسمه تعالي
بتاريخ 17//12/76 پرونده كلاسه 76/1312/391و96 شماره دادنامه 219و218
مرجع رسيدگي شعبه 1312 دادگاه عمومي تهران
خواهان : روزبه ...
خوانده : علي ....
خواسته : تقابل
گردشكار – خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقدديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده مقرر دادگاه بتصدي امضاء كننده زيرتشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
خواسته خواهان در پرونده شماره 76/96 اين دادگاه مطالبه مبلغ سه ميليون ريال خسارت وارده به اتومبيل شماره 89543 تهران ع موضوع يك فقره سند عادي مورخه 4/7/76بطرفيت خوانده به انضمام خسارات دادرسي است ، متعاقباًخوانده دعوي اصلي با تسليم دادخواستي دعوي متقابل مبني بر مطالبه مبلغ يك ميليون ريال هزينه تعمير اتومبيل ياد شده فوق با احتساب هزينه دادرسي عليه خواهان دعوي اصلي مطرح كرده كه تحت شماره 76/391 ثبت و مورد رسيدگي واقع گرديده است
1- نظر به اينكه قرادداد عادي مستند دعوي اصلي مصون از ايراد و تعرض باقيمانده و متداعين انعقاد و پايبندي به آن را ضمن طرح دعوي و مدافعات به عمل آمده مورد تصريح قرار داده و اينكه محتوي قرارداد مزبور اشعار بر وقوع عقد بيع پيرامون خودروي موصوف در قبال دريافت و مبادله مبلغ پانزده ميليون و دويست هزار ريال داشته و مطالبه مبلغ خواسته از سوي خواهان محمول بر مطالبه ارش مبيع است و با توجه به اينكه تاريخ انعقاد قرارداد مزبور (4/7/76) با وصف عادي بودن آن بين طرفين معتبر است و با اين وصف خواهان دعوي بر فرض صحت ادعاي وي مبني بر تركيدگي سيلندر اتومبيل هنگام مبادله به فوريت اقدام به طرح دعوي و اعمال اختيارات قانوني نكرده است و اضافه بر آن شرح متمم قرارداد فوق الاشاره كه در تاريخ 20/7/76 انشاء گرديده بايع از كليه عيوب تبرّي كرده است و تصرف بعدي خواهان در بيع حكايت از رضاي وي به معامله و كيفيت اخير بيع دارد. عليهذا دادگاه دعوي مطروحه را غير ثابت تشخيص داده و مستنداً به وحدت ملاك ماده 403 و مواد 13 و436 و450 قانون مدني حكم بر بي حقي خواهان صادر و اعلام مي نمايد.
2- در خصوص دعوي تقابل مطرح شده نظر به اينكه به موجب نظريه كارشناس انتخابي از سوي دادگاه در پرونده شماره 76/96 وجود عيب در بيع از حيث تركيدگي سيلندر خودرو هنگام انعقاد قرارداد اوليه محرز بوده كه اعتراضي به اين نظريه وارد نشده و مبلغ خواسته بجهت رفع عيب خودرو توسط خواهان دعوي اخير هزينه گرديده و اين عمل جزء تعهدات مشاراليه براي رفع عيب بوده و به اين كيفيت ذمه خوانده دعوي متقابل مشغول نيست تا توجيه قانوني براي استرداد آن ارائه كرده ، مضافاً اينكه قيد تحويل به سلامت خودرو از سوي خواهان دعوي تقابل بخوانده در قرارداد مورخه 20/7/76 موخر بر انعقاد قرارداد اوليه ظهور در معيب بودن مبيع داشته و بايع در قرارداد اوليه از كليه عيوب يا عيب مورد نظر خوانده دعوي تقابل تبري نجسته و استرداد مبلغ خواسته بر خواهان تعادل قراردارد را بدون مجوز قانوني بر هم ميزند عليهذا بنظر دادگاه دعوي مطروحه متكي به دليل اثباتي نيست و مستندا ًبماده 1257 قانون مدني بر بي حقي خواهان در دعوي حاضر اظهار نظر ميشود. راي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز پس ازابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر مركز استان است.
رئيس شعبه 1312 دادگاه عمومي تهران –ابراهيم خاني

219 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1376/12/17 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران