تصويبنامه درخصوص تعيين نماينده وزارت كار واموراجتماعي در هيات حمايت از صنايع


شماره 42184/ت 25701ه 2/10/1380

هيات وزيران در جلسه مورخ 28/9/380 بنا به پيشنهاد شماره 100902 مورخ 14/9/1380 وزارت كار وامور اجتماعي و به استناد ماده (1) قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه هاي كشور مصوب 1343 - تصويب نمود:
آقاي محسن خواجه نوري به عنوان نماينده وزارت كار وامور اجتماعي در هيات حمايت از صنايع ، موضوع ماده (1) قانون ياد شده تعيين مي شود.
معاون اول رئيس جمهور- محمدرضاعارف

16563 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1380/10/15 :تاريخ ابلاغ 1380/09/28 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كار و امور اجتماعي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران