اگرزن ومردي در اجراي صيغه عقد ازدواج اتفاق نظر داشته باشند ولي در دوام يا انقطاع آن اختلاف نظر داشته باشنداصل بردائم بودن عقد ازدواج است


شماره نظريه : 2261/237/12/77

شماره پرونده : 2/9/420/77
سئوال :
اگر زن و مردي در اجراي صيغه عقد ازدواج اتفاق نظر داشته باشند ول يدر دوام يا انقطاع آن اختلاف نظر داشته باشند و مدركي بر دائم يا موقت بودن عقد وجودنداشته باشد. اصل بر دائم بودن عقد ازدواج است يا موقت بودن آن ؟
جواب : با توجه به مواد1075 و1076 قانون مدني در نكاح منقطع مدت بايد كاملا" معين شود بنابراين ذكر مدت امري علاوه است و مادام كه به اثبات نرسد نكاج بدون مدت (دائم ) تلقي خواهد شد بنا براين در زمان بروز اختلاف و مرافعه بار اثبات به عهده كسي است كه مدعي امر زائد تعيين مدت است.

مرجع :
ماهنامه دادرسي ، انتشارات سازمان قضائي نيروهاي مسلح ، شماره 7
سال سوم آذروديماه 1378

160

2261 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1377/12/23 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران