حكم تخليه منزل مسكوني بصورت موقت قابل اجرا ميباشد


بتاريخ بيست هشتم آذرماه هفتاد و هشت شعبه 408دادگاه عمومي تهران در وقت فوق العاده بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كلاسه 408/1162 تحت نظر است .

دادگاه با توجه به درخواست وكيل خواهان آقاي علي مكرم بشرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد.

تصميم دادگاه
در خصوص تقاضاي آقاي علي مكرم بوكالت از طرف خانم ربابه .... بخواسته اجراي موقت حكم شماره 590 11/7/78 كه بموجب آن آقاي شعبان برزگر محكوم به تخليه يكدستگاه آپارتمان بلحاظ انقضاء مدت اجاره گرديده لذا در اجراي بند 2 ماده 191و192 و193 قانون آئين دادرسي مدني با توجه به پرداخت خسارت احتمالي خواهان بموجب قبض سپرده شماره 272792 27/9/78 دستور اجراي موقت حكم تخليه پلاك ثبتي فوق الذكر را صادر مي نمايد مقرر است دفتر پرونده ازآمار كسر و به اجراي احكام مدني ارسال گردد.
رئيس شعبه 408 دادگاه عمومي تهران - كاووسي

160

1162 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1378/09/28 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران