واخواهي براي محكوم عليه غائب حق است نه تكليف


نظريه قضات دادگاههاي حقوقي دوتهران
46

* نسبت به پرونده هايي كه در دادگاه حقوقي 2 منتهي بصدور راي غيابي شده و محكوم عليه تقاضاي تجديدنظر در دادگاه حقوقي يك نموده و اين دادگاه درخواست مذكور راواخواهي تلقي و بدادگاه حقوقي دو اعاده كرده است تكليف چيست ؟ آيا دادگاه حقوقي دو مكلف به تبعيت از نظر دادگاه حقوقي يك است يا اينكه عنوان دعوي و اعلام خواهان ملاك است 0

نظريه كه در تاريخ 20/12/66 باتفاق آرا اعلام شد:
خواسته و عنوان دعوي مناط اعتبار است 0 لذا چنانچه محكوم عليه بعنوان تجديدنظر و يا پژوهشخواهي بدادگاه حقوقي يك دادخواست بدهد نمي توان به استدلال اينكه راي بدوي غيابي بوده دادخواست تقديمي را واخواهي تلقي و پرونده را بدادگاه حقوقي دو ارسال نمود زيرا واخواهي براي محكوم عليه غائب حق است نه تكليف و رسيدگي دادگاه حقوقي يك قانونا" منوط به طي طريق واخواهي نيست ودرمورد بحث فرض اينست كه محكوم عليه از حق واخواهي خود اعتراض نموده و تنها از ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مي خواهد استفاده نمايد0 افزون بر آن محتمل است دادگاه صادركننده راي اساسا" حكم خود را غيابي نداند بنابراين تصميم دادگاه حقوقي يك مبني بر غيابي بودن راي بدوي و تشخيص اينكه دادخواست تقديمي علي رغم عنوان آن واخواهي است و دستور رسيدگي در اين مورد براي دادگاههاي حقوقي دو لازم الاتباع نيست 0

مرجع :
كتاب انديشه هاي قضائي ، تدوين ونگارش يوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات كيهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116

46 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1366/12/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران