عابر و راننده به طوريكسان تقصير داشته اند راننده به پنجهزاردرهم ديه محكوم شده است


كلاسه پرونده : 11/4/3365
شماره دادنامه : 345/4
تاريخ رسيدگي : 20/5/70
تجديدنظرخواه : علي
تجديدنظرخواندگان : اولياي دم مقتول و دادسراي عمومي ...
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 12818/12/1369 صادره ازشعبه 137 دادگاه كيفري يك ...
مرجع رسيدگي : شعبه 4 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه : آقايان ...

خلاصه جريان پرونده : طبق كيفرخواست مورخه 17/9/1369 دادسراي عمومي ... آقاي علي فرزند.00 31 ساله متهم به قتل غيرعمدي پسر بچه اي به نام مجيد در اثر بي احتياطي در حادثه رانندگي (به ميزان 50درصد) شده است و دادسرا به استناد ماده 149 قانون تعزيرات از دادگاه كيفري يك درخواست تعيين كيفر براي او كرده است.
علت فوت مجيد 5 ساله ضربه “ به “ جمجمه و خونريزي مغزي بوده است. پدر و مادر مقتول از متهم شكايت كرده اند. كارشناس اول علت حادثه را عبور عابر از عرض بزرگراه در تاريكي شب دانسته وراننده را مقر ندانسته و كارشناس دوم ، عابر و راننده را يكسان مقصر دانسته است. دادسرا نظر هيئت سه نفري كارشناسان رسمي را اخذ كرده و هيئت مزبور علت اصلي تصادف را بي احتياطي عابر و راننده اتومبيل به طور مساوي (يعني مطابق نظر كارشناس دوم ) دانسته است. پدر مقتول و متهم نظريه هيئت كارشناسي را قبول كرده اند.
سپس با صدور قرا رمجرميت و كيفرخواست “ به “ پرونده در شعبه 137 دادگاه كيفري يك ... رسيدگي شده و اولياي دم از متهم شكايت كرده اند و متهم از انواع ديه درهم را برگزيده است.
دادگاه به استناد مواد 1و2 و بند 6 و تبصره ماده 3 و بند ب ماده 8 قانون ديات بند اول تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي و ... ناظربه ماده 149 قانون تعزيرات حكم به محكوميت متهم علي اصغر ... به پرداخت پنج هزار درهم نقره مسكوك در حق اولياي دم ظرف دو سال از تاريخ فوت و پرداخت 150 هزار ريال جزاي نقدي صادركرده است. محكوم عليه به حكم صادره اعتراض كرده و دادگاه اعتراض را موجه نديده و پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده كه به اين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني برتاييد دادنامه شماره 12818/12/1369 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
(بسمه تعالي 0 حكم صادره طبق موازين و محتويات پرونده صادر شده و تجديدنظرخواه اعتراض موجهي بيان نكرده است مستندا" به ماده 10بند ب قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنهاحكم صادره تاييد مي شود.)

مرجع :
كتاب قتل شبيه عمد و خطاي محض ، جلداول ، تاليف يداله بازگير
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

79

345 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1370/05/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران