ايراد جنايت بر ميت (قطعه قطعه كردن و سوزاندن )


كلاسه پرونده : 211/4934
شماره دادنامه : 531/11
تاريخ رسيدگي : 19/10/73
فرجامخواه : آقاي اصغر
فرجامخواسته : دادنامه شماره 73537 صادره از شعبه 14دادگاه كيفري يك ...
مرجع رسيدگي : شعبه 11 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه : آقايان ...

خلاصه جريان پرونده : آقاي اصغر به اتهام شركت در قتل عمد مرحوم رمضان وايراد جنايت بر ميت (قطعه قطعه كردن و سوزاندن آن ) و اخفاي آن تحت تعقيب واقع و بر اساس كيفرخواست شماره 2787/6/73 دادسراي عمومي ... تقاضاي تعيين كيفر او از دادگاه كيفري يك شده " است." (چهار نفر ديگر هم تعقيب شده اند كه در اين مرحله مطرح نمي باشند.) متهم در مراحل تحقيق اقرار نموده كه به اتفاق برادرش طنابي به گردن مقتول انداخته بوده اند و هركدام يك طرف طناب را كشيده و او را خفه نموده اند. ولي در دادگاه گفته است : (برادرم جاسم طناب را از دو طرف مي كشيد و هنگامي كه من به كمك او رفتم مقتول حركتي نداشت و قبلا" مرده بود.) (برگ 158) و(سر بر سينه اش گذاشتم ديدم نفس نمي كشد، اما به جهت احتياط و اينكه امكاكن دارد يك وقت زنده باشد اين كار راكردم يعني طناب را كشيدم 0) (برگ 161) و در مواجهه حضوري جاسم اظهار مي دارد: (من و اصغر باهم طناب را كشيديم و يك سر آن را من گرفتم و كشيديم 0 چون رمضان زور داشت و نمي شد يك نفر او را از بين ببرد و اول اصغر پيشهاد اين كار را داد و خودش رفت طناب آورد و خودش اقدام كرد. هرچه خواستيم او را منصرف كنيم قبول نكرد واين قضيه پيش آمد ولي در آتش زدن جسد قسمت اول را اصغر آتش زد و قسمت دوم با هم كمك كرديم و سر مقتول را خودم آتش زدم 0)
اصغر در برابر او مي گويد: (جاسم چرا اينطور صحبت مي كني 0 من كه نبودم و آخر آمدم 0) جاسم وقتي با صراحت مي گويد: (دو نفري با هم طناب كشيديم و اگر مي گويي كه من گناه تو را هم گردن بگيرم اشكالي ندارد گردن مي گيرم ) اصغر مي گويد: (حالا كه اين طور است هر طور قانون مي گويد،من هم حاضرم بميرم 0 چه بگويم ايشان دشمن بوده و برادرم و همسرم دشمنم بوده اند. خودشان اين كار را را كرده اند.) (سابقه شكايتي از طرف اصغر عليه همسرش و برادرش بوده كه بعدا" صلح كرده اند) و در آخرين دفاع گفته است : (دلم نمي خواست اين كار بشود، نمي دانم چرا اين كار شد. بر اثر ناداني اين كار شد و اينكه در اين كار شركت كردم بر اثرناداني بوده 0) متهم در مورد ديه جنايت بر ميت نوع درهم را انتخاب كرده و لايحه وكيل تسخيري متهمان هم در سه برگ تقديم دادگاه شده است و دادگاه به شرح دادنامه فوق الذكر پس از توضيح اجمالي جريان قتل و تقطيع و احراق و اخفا و كشف جسد و گواهي پزشك و اظهارات ساير متهمان و اشاره به اقارير متهم و عدم وجاهت مدافعات وي دردادگاه جرايم انتسابي به او را احراز نموده النهايه طبق اظهارات او (متهم ) بعضي از جسد را اصغر و جاسم و بعضي را اصغر به تنهايي و بعضي را جاسم به تنهايي سوزانده كه نتيجتا" در سوزاندن جسد هر دو شريك بوده اند، ولي قطعه قطعه كردن جسد را اصغر به تنهايي مرتكب شده و به استناد مواد205و206و212 قانون مجازات اسلامي در مورد قتل و ماده 494 همان قانون در مورد جنايت بر ميت به قطعه قطعه كردن آن و مسئله 67 از مسائل ديات ، جلد سوم ، مجمع المسائل آيت الله گلپايگاني در مورد سوزاندن ميت و رعايت ماده 496 قانون مجازات اسالمي در خصوص عدم موضوعيت دينار باشتر مذكور در قانون و تبصره 2 ماده 302 قانون مذكور و مسئله 55 از بحث دادگاه كيفري از كتاب موازين قضاي از ديدگاه امام خميني در مورد صغير جاسم و اصغر را در مورد شركت در قتل به قصاص محكوم كرده با قيداينكه اولياي دم قبل از اجراي حكم بههر كدام از دو متهم نصف ديه كامله را بپردازند و سهم ديه يك فرزند صغير مقتول را هم توديع نمايند و در مورد سوزاندن بدن ميت يك هزار درهم هر دو متهم بالمناصفه ظرف يك سال از تاريخ جرم محكوم به پرداخت مي شوند و همچنين اصغر يكهزار درهم در خصوص بريدن سر و يكهزار درهم براي بريدن دو دست و يكهزار درهم جهت بريدن دو پاي مقتول بايد بپردازد كه ديه جنايات بر ميت با رضايت ولي امر يا نماينده مجاز ايشان قابل تبديل به قيمت استكه از آن ابتدائا" ديون ميت پرداخته و بقيه صرف خيرات براي ميت شود چون اخفاي جسد را جرم مستقلي محسوب نداشته اند از اين جهت حكم بهموقوفي تعقيب متهمان صادر گرديده " است." با ابلاغ حكم آقاي جاسم كتبا" حكم را صريحا" پذيرفته وبه آن اعتراضي ندارد ولي آقاي اصغر تقاضاي تجديدنظر كرده كه لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر ابرام دادنامه شماره 73537 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
(بسمه تعالي 0 با توجه به محتويات پرونده ازناحيه تجديدنظرخواه اعتراض موثري كه موجب نقض حكم گردد نشده با رد تقاضاي او دادنامه فوق الذكرابرام مي شود.)

مرجع :
كتاب قتل شبيه عمد و خطاي محض ، جلداول ، تاليف يداله بازگير
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

79

531 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/10/19 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران