قانون تحصيل وام يا اعتبار براي تقويت نيروهاي دفاعي كشور


ماده واحده - به منظور تقويت نيروهاي دفاعي كشور و تامين قسمتي از
نيازمنديهاي ارتش شاهنشاهي به دولت اجازه داده مي شود كه تا مبلغ هفتاد
ميليارد ريال به ارزهاي مورد نياز و يا به ريال يك جا يا به دفعات از هر
منبع (اعم از داخلي و يا خارجي ) كه به مصلحت تشخيص دهد در هر مورد با
بهره و شرايطي كه از بهره و شرايط متداول تجاوز نكند وام يا اعتبار تحصيل
نمايد.
مدت و ساير شرايط وام يا اعتبار پس از تاييد وزارت دارايي و تصويب هيات
وزيران قابل اجرا خواهد بود. مصرف وام يا اعتبار مزبور مشمول قانون
محاسبات عمومي و آيين نامه معاملات دولتي نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز
سه شنبه اول آبان ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه هفتم آبان ماه يك هزار و
سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس سنا رسيده است .
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1352/08/07 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران