قانون اصلاح بند الف ماده 24 قانون دريائي ايران


ماده واحده - بند الف ماده 24 قانون دريائي ايران به شرح زير اصلاح
مي گردد:
ثبت كليه انتقالات و معاملات و اقاله راجع به عين كشتيهاي مشمول اين قانون و همچنين منافع آنها در صورتي كه مدت آن زائد بر دو سال باشد در داخل كشور اجباري است و منحصرا وسيله دفاتر اسناد رسمي كه براي اين كار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه مخصوص دارند انجام مي شود و در صورتي كه معاملات مزبور در خارج از كشور صورت گيرد انجام معامله طبق مقررات كشور محل وقوع آن بايد توسط نزديكترين نماينده كنسولي ايران به محل معامله گواهي و مراتب در دفتر كنسولگري نيز منعكس و ظرف 15 روز به سازمان بنادر و كشتيراني اعلام شود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 22 خرداد ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه هفتم آبان ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس سنا رسيده است .
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي

8395 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1352/08/20 :تاريخ ابلاغ 1352/08/07 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران