قانون الحاق يك تبصره به ماده اول قانون راجع به اطباي خارجي مصوب 1312/6/8


ماده واحده - تبصره زير به ماده اول قانون راجع به اطباي خارجي مصوب
شهريور ماه 1312 الحاق مي گردد:
تبصره - اشتغال پزشكان اتباع خارجه در روستاها و نقاطي كه فاقد دانشكده
پزشكي است مشمول شرط مقرر در قسمت آخر اين ماده نمي باشد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز
سه شنبه 12/4/1352 در جلسه فوق العاده روز دوشنبه هشتم مرداد ماه يك هزار و
سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1352/05/08 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران