آئين نامه فوق العاده سختي خدمت كادر تخصصي نيروي دريائي شاهنشاهي.


ماده 1 - به استناد ماده 67 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي مصوب
سي ام تير ماه 1336 به افسران ، درجه داران ، دانشجويان و دانش آموزان رسته هاي
مخصوص نيروي دريايي شاهنشاهي كه در نيروي مزبور خدمت مي نمايند، فوق العاده
سختي خدمت ماهانه برابر مقررات اين آيين نامه پرداخت مي گردد.
ماده 2 - ميزان فوق العاده سختي خدمت افسران به شرح زير تعيين مي گردد:
الف - افسران رسته هاي ناوبري ، مهندس دريايي و كميسر دريايي :
1 - افسراني كه داراي درجه مهارت نهايي بوده و در مشاغل تخصصي
سازماني منصوب و عملا نيز در آن مشاغل مشغول خدمت هستند، امرا 25% جمع
حقوق درجه ناخدايكمي و افسران ارشد 25% و افسران جز 30% جمع حقوق درجه
مربوط.
2 - افسراني كه داراي درجه مهارت نهايي در مشاغل تخصصي بوده و به علت
مقتضيات و مصالح خدمتي و يا عملا در مشاغل عمومي خدمت مي نمايند امرا 15%
جمع حقوق درجه ناخدايكمي و افسران ارشد و جز 15% جمع حقوق درجه مربوط.
3 - افسراني كه داراي درجه مهارت نهايي نبوده ولي در مشاغل تخصصي
سازماني منصوب و عملا نيز در آن مشاغل كار مي كنند امرا 15% جمع حقوق درجه
ناخدايكمي و افسران ارشد و جز 15% جمع حقوق درجه مربوط.
4 - افسران رسته هاي فني دريايي و تفنگدار دريايي كه در يكم مهر ماه
1350 در مشاغل عمومي سازماني منصوب و عملا نيز در آن مشاغل كار مي كنند و
برابر آيين نامه قبلي از فوق العاده سختي خدمت دريايي استفاده مي كردند
مادامي كه در خدمت نيروي دريايي شاهنشاهي هستند از 10% جمع حقوق درجه
مربوط استفاده خواهند كرد و تغييري در فوق العاده سختي خدمت آنان داده
نخواهد شد.
5 - اگر بنا به مصالح خدمتي به افسران رسته هاي ناوبري ، مهندسي دريايي
و كميسر دريايي كه داراي درجه مهارت نهايي در مشاغل تخصصي هستند در مشاغل
عمومي شغلي محول گردد فوق العاده سختي خدمت اينگونه افسران در صورت تصويب
فرمانده نيروي دريايي شاهنشاهي تا يك سال تغيير نخواهد نمود و پس از آن
از لحاظ دريافت فوق العاده سختي خدمت مشمول مقررات قسمت (2) خواهند بود و
چنانچه قبل از پايان سه سال از تاريخ انتصاب در مشاغل عمومي مجددا در
مشاغل تخصصي سازماني منصوب و عملا نيز در آن مشاغل به كار گمارده شوند از
تاريخ انتصاب اخير از فوق العاده سختي خدمت مندرج در قسمت (1) استفاده
خواهند نمود.
چنانچه مدت خدمت اينگونه افسران در مشاغل عمومي بيش از سه سال باشد در
صورت انتصاب مجدد در مشاغل تخصصي ، پس از دو سال خدمت در مشاغل مزبور
مشمول مقررات قسمت (1) خواهند بود.
تبصره - براي احراز مهارت نهايي در صورتي كه افسران فارغ التحصيل
دانشكده افسري دريايي در داخل و يا خارج از كشور باشند حداقل بايد مدت 18
ماه در يكان هاي شناور ناوگان عملا خدمت نمايند و ساير افسران در صورتي كه
دوره هاي تخصصي مربوط را طي و به يكي از رسته هاي ناوبري ، مهندس دريايي و
كميسر دريايي تغيير رسته داده باشند حداقل مدت لازم براي احراز مهارت
نهايي دو سال به طور عملي خدمت در يكانهاي شناور مي باشند.
ب - افسران آبكاو (غواص ) در عمقهاي زياد و افسران آبكاو و كماندو از
75% جمع حقوق درجه مربوط اين قبيل افسران مادامي كه از فوق العاده سختي
خدمت آبكاوي استفاده مي نمايند از فوق العاده سختي خدمت مندرج در بند الف
استفاده نخواهند نمود.
ماده 3 - ميزان فوق العاده سختي خدمت درجه داران به شرح زير تعيين
مي گردد:
الف - درجه داران آبكاو (غواص ) در عمقهاي زياد و درجه داران آبكاو
كماندو از 75% جمع حقوق درجه مربوط.
اين قبيل درجه داران مادامي كه از فوق العاده سختي خدمت آبكاوي استفاده
مي نمايند از فوق العاده سختي خدمت مندرج در بند(ب ) اين ماده استفاده
نخواهند نمود.
ب - درجه داران غير آبكاو به شرح جدول زير:
درجه مهارت مشاغل تخصصي طبقه 1 مشاغل تخصصي طبقه 2 مشاغل تخصصي طبقه 3
---------------------------------------------------------------
1 بيست و پنج درصد بيست و پنج درصد بيست و پنج درصد
3 شصت درصد چهل و پنج درصد سي درصد
5 صد و بيست درصد نود درصد شصت درصد
7 صد و هشتاد درصد صد و سي و پنج درصد نود درصد
9 صد و نود درصد صد و چهل و پنج درصد صد درصد
ماده 4 - تطبيق درجه مهارت تخصصي درجه داران با درجات نظامي به شرح
جدول زير مي باشد:
درجات مهارت درجات مهارت تخصصي در مشاغل تخصصي طبقات 1 و 2 و 2
مهناوي 3 - مهناوي 2 1 و 3
مهناوي 1 3 و 5
ناو استوار 2 5 و 7
ناو استوار 1 و ناوبانيار 3 7 و 9
ناوبانيار 2 و ناوبانيار 1 9
ماده 5 - از تاريخ يكم مهر ماه 1350 فوق العاده سختي خدمت مهارت 3 به
درجه داران واجد شرايط پرداخت مي گردد و بالا بردن مهارت درجه داران واجد
شرايط منوط به تهيه و اجراي آيين نامه آموزش حين خدمت و آزمايش معلومات
تخصصي از طريق نيروي دريايي شاهنشاهي و احراز موفقيت در آزمايشهاي مربوط
مي باشد.
ماده 6 - فوق العاده سختي خدمت مشاغل تخصصي طبقات 1 و 2 و 3 به
درجه داراني تعلق مي گيرد كه شرط ورود آنان به آموزشگاه مربوط حداقل داشتن
گواهينامه دوره اول متوسطه بوده و دوره تخصصي مربوط به شغل خود را طي
نموده باشند.
تبصره 1 - درجه داران و دانش آموزان فعلي (در تاريخ يكم مهر ماه 1350)
كه در مشاغل تخصصي طبقات 1 و2 و3 خدمت مي نمايند و يا بعدا خدمت خواهند
نمود چنانچه بر حسب نياز نيروي دريايي شاهنشاهي با داشتن گواهينامه
پايين تر از گواهينامه دوره اول متوسطه به خدمت وارد شده اند ماهانه از 70%
فوق العاده سختي خدمت مهارت طبقه مربوط استفاده خواهند نمود.
تبصره 2 - درجه داران مشمول تبصره بالا كه در تاريخ يكم مهر ماه 1350
بيش از 6 سال سابقه خدمت دارند مي توانند با تصويب سازمان مربوط از
فوق العاده سختي خدمت درجه مهارت 3 مندرج در جدول ماده 3 استفاده نمايند و
اعطاي درجه مهارت بالاتر به آنان در صورت حائز بودن شرايط و موفقيت در
آزمايش مربوط در هر سال يك درجه مهارت امكان پذير خواهد بود.
ماده 7 - درجه داراني كه برابر مقررات اين آيين نامه از فوق العاده سختي
خدمت استفاده مي نمايند چنانچه در شغل معلمي منصوب و رشته تخصصي خود را
تدريس نمايند كماكان از فوق العاده سختي خدمت درجه مهارت طبقه مربوط
استفاده خواهند نمود.
ماده 8 - درجه داران مشمول مقررات اين آيين نامه كه در مشاغل تخصصي
مربوط در خارج از يگانهاي شناور و همچنين در يكان خدمات بنادري به طور
سازماني منصوب و عملا خدمت نمايند حداكثر سه سال از فوق العاده سختي خدمت
درجه مهارت طبقه مربوط استفاده خواهند نمود و پس از اين مدت 50% آخرين
فوق العاده سختي خدمت دريافتي به آنان تعلق مي گيرد مگر اين كه مجددا به
يكانهاي شناور منتقل و حداقل دو سال متوالي در تخصص مربوط عملا خدمت
نمايند و چنانچه خدمت مجدد آنان در يكانهاي شناور كمتر از 2 سال متوالي
باشد از 50% فوق العاده سختي خدمت مربوط استفاده خواهند نمود.
تبصره - درجه داراني كه در تاريخ يكم مهر ماه 1350 دو سال يا بيشتر در
يكانهاي غير شناور و با يكان خدمات بندري مشغول خدمت مي باشند حداكثر تا
يك سال از فوق العاده سختي خدمت درجه مهارت سه طبقه مربوط استفاده خواهند
نمود. چنانچه پس از اين مدت به يكانهاي شناور منتقل نگردند فوق العاده
سختي خدمت آنان به 50% درجه مهارت طبقه مربوط تقليل خواهد يافت .
ماده 9 - به درجه داراني كه در يكانهاي شناور و هوا دريا به طور
سازماني منصوب و عملا در دريانوردي شركت نمايند علاوه بر فوق العاده سختي
خدمت مهارت طبقه مربوط مبلغي به شرح زير ماهانه پرداخت مي گردد:
الف - به درجه داران متخصص سيستم نجار 3 هزار 3000 ريال
ب - به درجه داران متخصص موتور 2 هزار 2000 ريال
پ - به ساير درجه داران يك هزار و پانصد 1500 ريال
ماده 10 - براي امكان استفاده از مبالغ مندرج در ماده 9 حداقل
دريانوردي در سال تقويمي به شرح زير مي باشد:
پرسنل ناوشكن 60 روز در سال تقويمي
پرسنل ناوچه و ناو مين جمع كن 40 روز در سال تقويمي
پرسنل ناوهاي تعميراتي و لجستيكي 30 روز در سال تقويمي
پرسنل هواناو 10 ساعت در يك ماه
تبصره 1 - مقررات مربوط به اجراي اين ماده به وسيله فرمانده نيروي
دريايي شاهنشاهي تعيين مي گردد.
تبصره 2 - درجه داراني كه در قايقهاي خدمات بندري و يكانهاي شناوري كه
براي دريانوردي هاي طولاني ساخته نشده است خدمت مي كنند از مبالغ مندرج در
ماده 9 استفاده نخواهند نمود.
تبصره 3 - درجه داراني كه از مبالغ مندرج در ماده 9 استفاده مي نمايند
در مدت دريانوردي از فوق العاده ماموريت روزانه استفاده نخواهند نمود.
ماده 11 - ميزان فوق العاده سختي خدمت دريايي دانشجويان و دانش آموزان
به شرح زير تعيين مي گردد:
الف - دانشجويان دوره هاي ناوبري ، مهندسي و كميسر دريايي از 50% حقوق
مبنا.
ب - دانش آموزان آموزشگاههاي تخصصي از 25% حقوق مبنا.
پ - داوطلبان آموزشگاه آبكاوي از تاريخ شروع دوره يك برابر حقوق
مبنا.
ماده 12 - افسران و درجه داراني كه پايه ضرورت خدمتي دوره آبكاوي در
عمق كم (غواصي ناو) را طي نموده و حداقل نيز در ماه 2 ساعت آبكاوي نمايند
ماهيانه مبلغي به شرح زير علاوه بر فوق العاده سختي خدمت دريايي به آنان
پرداخت خواهد شد:
الف - افسران از يك برابر حقوق مبنا.
ب - درجه داران از 20% حقوق درجه مربوط.
ماده 13 - براي امكان استفاده از فوق العاده سختي خدمت دريايي براي
آبكاوان در عمق زياد حداقل آبكاوي در ماه 5 ساعت مي باشد.
تبصره - چنانچه به عللي فني و يا جوي انجام حداقل غوص مقرره مقدور
نباشد بايستي در ماه بعد جبران گردد. در غير اين صورت فوق العاده سختي
خدمت مربوط پرداخت نخواهد شد.
ماده 14 - صدور اخطار كتبي از طرف فرمانده يكان شناور و يا مقام معادل
آن مبني بر بي انضباطي و يا سهل انگاري در امور محوله و همچنين بي مبالاتي در
حفظ شرائط تخصصي و جسمي لازم جهت انجام كار مربوط موجب قطع تا 50%
فوق العاده سختي خدمت دريايي تا مدت شش ماه و صدور اخطار كتبي در مورد
مزبور از طرف فرمانده يكان مستقل مربوط موجب قطع تا 50% آن براي مدت يك
سال مي گردد.
ماده 15 - افسران و درجه داران كه به منظور تحصيل يا ماموريت به داخل و
يا خارج از كشور اعزام مي گردند و بالنتيجه خدمت در رشته تخصصي مربوط براي
آنان مقدور نمي باشد حداكثر تا مدت دو سال از فوق العاده سختي خدمت درجه
مهارت مربوط دريايي استفاده خواهند نمود، اعم از اين كه در ظرف مدت مزبور
در مشاغل سازماني مربوط باقي يا به عللي منتسب شده باشند.
ماده 16 - افسران و درجه داران آبكاو (غواص ) در عمق زياد كه داراي
دوازده سال سابقه خدمت آبكاوي حداقل 900 ساعت غوص بوده باشند در صورتي كه
به تشخيص شوراي عالي پزشكي نظامي قادر به ادامه غوص نباشند مادام كه در
خدمت ارتش شاهنشاهي هستند به ازا هر سال آبكاوي چهار درصد آخرين
فوق العاده سختي خدمت را دريافت خواهند نمود مشروط بر اين كه از آخرين
فوق العاده سختي خدمت آبكاوي تجاوز ننمايد.
ماده 17 - به پرسنل آبكاو كه بر اثر سوانح ناشي از خدمت آبكاوي طوري
صدمه ببينند كه قادر به ادامه خدمت در مشاغل آبكاوي نباشند مبلغ سيصد
هزار ريال پرداخت مي گردد و درباره آنان كه به علت مزبور از خدمت نظام به
طور دائم معاف شوند يا فوت نمايند مبالغي به شرح زير بخود يا به وراث
مستمري بگير آنان پرداخت مي گردد:
الف - در صورت نداشتن همسر و اولاد پانصد هزار (500000) ريال .
ب - در صورت داشتن همسر و نداشتن اولاد ششصد هزار(600000) ريال .
پ - در صورت داشتن اولاد به تعداد هر يك از آنان مبلغ يكصد هزار
(100000) ريال .
به مبالغ مذكور در بند الف و يا بند ب اضافه خواهد شد.
تبصره 1 - مزاياي مندرج در آيين نامه قانون بيمه افسران و كارمندان
نيروهاي مسلح شاهنشاهي و ژاندارمري كل كشور جزو مبلغ پرداختي در اين ماده
محسوب و بقيه از بودجه وزارت جنگ پرداخت مي گردد.
تبصره 2 - مجموع مبالغ پرداختي بابت حق بيمه و زيان جاني در هر حال
نبايد از يك ميليون (1000000) ريال تجاوز نمايد.
تبصره 3 - منظور از وراث مستمري بگير مذكور در اين ماده وراثي است كه
در ماده 88 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي تعيين گرديده است و مبلغ
پرداختي بابت زيان جاني به طور تساوي بين وراث مستمري بگير تقسيم مي گردد.
ماده 18 - فوق العاده مذكور در اين آيين نامه در مدت انتظار خدمت و
بدونكاري پرداخت نخواهد شد.
ماده 19 - افسران و درجه داراني كه براي خدمت به ساير سازمان هاي غير
ارتشي مامور مي گردند پرداخت فوق العاده سختي خدمت آنان به عهده سازماني
خواهد بود كه به آن مامور شده اند.
ماده 20 - اين آيين نامه كه مشتمل بر 20 ماده و 11 تبصره است از تاريخ
يكم مهر ماه يك هزار و سيصد و پنجاه به مورد اجرا گذارده خواهد شد و از
همان تاريخ آيين نامه فوق العاده سختي خدمت دريانوردان و آببازان مصوب 30
/8/1343 كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي و اصلاحيه مورخ 24/1/1349 آن لغو
مي گردد.
آيين نامه فوق مشتمل بر بيست ماده و يازده تبصره و جدول ضميمه به استناد
ماده 67 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي در تاريخ روز پنجشنبه ششم
آبان ماه يك هزار و سيصد و پنجاه به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي
رسيده است .
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
جدول رشته هاي تخصصي نيروهاي دريايي شاهنشاهي برابر پيوست شماره 1
مي باشد
جدول رشته هاي تخصصي نيروهاي دريايي شاهنشاهي
عنوان تخصصي درجه بندي مشاغل
ملوان درجه يك
-----------------------------------------------------------
سكان و مخابرات تاكتيكي بصري درجه يك
متخصص رادار و جنگهاي الكترونيكي درجه يك
توپخانه دريايي درجه يك
بي سيم كار دريايي درجه يك
تكنيسين برق (سيستم برق ناو) درجه يك
تكنيسين ارتباط برقي داخلي ناو درجه يك
تكنيسين سونار درجه يك
تكنيسين كنترل آتش درجه يك
تكنيسين موشك درجه يك
سرتكنيسين الكترونيك عمومي درجه يك
تكنيسين دستگاههاي مخابراتي درجه يك
تكنيسين رادار درجه يك
تكنيسين الكترونيكي هوايي درجه يك
تكنيسين سيستم بخار ناو درجه يك
تكنيسين موتور انفجار ناو درجه يك
تكنيسين تعمير ماشين آلات ناو درجه يك
تكنيسين ماشين آلات ناو درجه يك
تكنيسين متخصص تعمير بدنه ناو درجه يك
تكنيسين بدنه هواپيما (هوادريا) درجه يك
تكنيسين تداركات ناو درجه يك
جدول فوق منضم به آيين نامه فوق العاده سختي خدمت كادر تخصصي نيروي دريايي
شاهنشاهي مي باشد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1350/08/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران