قانون اجازه انصراف دولت از ضبط وجه ضمانتنامه و دريافت جريمه تاخير قرارداد خريد لوله چدني از شركت ماشين سازي


ماده واحده - عمل دولت راجع به انصراف از ضبط وجه ضمانتنامه و دريافت
جريمه تاخير قرارداد خريد لوله چدني از شركت ماشين سازي ايران موضوع
تصويب نامه شماره 41388 مورخ 10/7/1342 تاييد مي شود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوب بيستم
آذر ماه 1342 تقديم شده بود پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز
يكشنبه 16/3/1350 در جلسه روز شنبه اول آبان ماه يك هزار و سيصد و پنجاه
شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي:شماره انتشار :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1350/08/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران