آئين نامه نحوه محاسبه وتعيين ميزان خسارات صادركنندگان موضوع ماده 7 قانون صندوق ضمانت صادرات ايران


شماره 11954 12/5/1354 وزارت بازرگاني
هيئت وزيران درجلسه مورخه 11/5/54بنابه پيشنهادشماره 3764مورخه 18/2/54وزارت بازرگاني وبه استنادبند(و) ماده 12اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ايران آئين نامه نحوه محاسبه وتعيين ميزان خسارات صادركنندگان موضوع ماده 7قانون صندوق ضمانت صادرات ايران رابشرح زيرتصويب نمودند:
ماده 1- صندوق ضمانت صادرات ايران كه دراين ائين نامه صندوق ناميده ميشودمكلف است خسارات صادركنندگان كالاهاوخدمات موضوع ماده 7قانون صندوق ضمانت صادرات ايران رابارعايت مقررات اين ائين نامه ودرحدود ضمانتنامهاي صادره تعيين وپرداخت نمايد.
زمان پرداخت خسارت :
ماده 2-زمان پرداخت خسارت درهرموردبشرح زيرتعيين ميگردد:
الف-درموردورشكستگي ويا اعسار خريدار پرداخت خسارت پس ازاحرازورشكستگي ويا اعساربعمل خواهدامد.
ب- درمورديكه خسارت وارده بعلت خودداري خريداردرپرداخت بهاي كالاي حمل شده وياقبول شده وياپرداخت بهاي خدمات انجام شده باشدپس ازانقضاي شش ماه ازتاريخ سررسيدپرداخت.
ج- درمورديكه خسارت وارده معلول استنكاف غيرموجه باشدخريدارازقبول كالاي صادرشده باشديك ماه پس ازتاريخي كه باموافقت صندوق كالا مجددافروش رفته وياتوسط صادركننده ترتيب ديگري براي فروش وياانتقال ويابرگشت ان داده شده باشد.
د- درمورديكه خسارات وارده بعلت تاخير وياممانعت ازانتقال بهاي كالا يا خدمات به ارز ازكسورخريداربه ايران بوده وموجبات آنازحيطه اختيارخريداروصادركننده خارج باشد خريداربايدبهاي كالا ياخدمات مزبور را دريكي ازبانكهاي موردقبول صندوق بپول محلي بصورت سپرده غيرقابل برگشت توديع نمايد، دراينصورت خسارت صادركننده حداقل دوماه پس ازتاريخ توديع سپرده پرداخت خواهد شد ، چنانكه توديع سپرده فوق الذكر به تشخيص صندوق بموجب قوانين ومقررات جاري دركشورخريدار امكان پذير نباشد پرداخت خسارت چهارماه پس ازتاريخ سررسيدپرداخت بهاي كالا ياخدمات ازطرف صندوق صورت خواهد گرفت ،
ه- پرداخت خسارت درساير موارد مندرج درماده7قانون صندوق ضمانت صادرات ايران پس ازانقضاء چهارماه ازتاريخ حادثه اي كه موجب بروزخسارت گرديده است انجام خواهدشد ،
ماده3- درموارد زيرپرداخت خسارت درمهلت هاي مقرردرماده2انجام نخواهدشد وموكول بصدورحكم قطعي ازدادگاه ياراي ساير مراجع صلاحيتدارخواهدبود:
الف-درصورتيكه خريداربعلت موجه خودرادرعدم پرداخت بهاي كالا محق بداند،
ب-درصورتيكه ضمانتنامه پرداخت بنفع صادركننده ازخريداراخذ شده باشدبه نسبت مبلغ ضمانتنامه،
ج-درهرموردكه اختلافبين خريداروفروشنده به دادگاه صلاحيتداروياراي ساير مراجع صلاحيتدارپيشبيني شده درقراردادارجاع شده باشد،
د- درهرموردكه بموجب شرايط قرارداد مربوط ياقانون كشورخريدارترتيبات خاصي براي مطالبه خسارت ويااستيفاي حق صادر كننده پيش بيني شده باشد،
تبصره= درهرموردكه مديرعامل تشخيص دهد تاخيردراتخاذتصميم مراجع صلاحيتدار موجب زيان عمده براي صادر كننده خواهد شد موضوع را در شورايعالي صندوق مطرح وطبق نظرشورا اقدام خواهدكرد ،
نحوه محاسبه خسارت:
ماده4= درموارديكه خريدارظرف مدت شش ماه ازتاريخ سررسيد بهاي كالا يا خدمات رانپردازدميزان خسارت براساس مبلغ قراردادفروش وبميزاني كه صندوق ضمانت نموده است خواهدبود،درصورتيكه كالاي حمل شده وياخدمات انجام شده بنحوغيرموجهي مورد قبول خريدار واقع نگردد ميزان خسارت برا ساس ارزش ناخالص سياهه كالا يا خدمات وارزش ناخالص سياهه كليه كالا هائي كه بموجب قراردادازايران صادرشده وهنوزتحويل نگرديده وارزش بقيه كالاي حمل نشده پس ازكسرمبالغ زيرتعيين خواهدشد:
الف- مبالغي كه خريدارخودرادرعدم پرداخت آن محق دانسته وموضوع مورد قبول فروشنده واقع شده ويا براي تعيين تكليف قطعي به مراجع صلاحيتدار ارجاع شده باشد،
ب= آن قسمت ازبهاي كالاها يا خدماتي كه بعلت قصورخريداردرپرداخت صادرنشده است به نسبت مبلغ قرارداد،
تبصره1-بهره متعلقه با اعتباراتي كه ازطرف صادركننده دراختيارخريدارقرارگرفته است ازتاريخ پرداخت خسارت توسط صندوق وهمچنين هرگونه خسارت تاخيرتاديه ديگري كه طبق قانون يا بموجب قراردادموردمطالبه صادركننده باشددرمحاسبه خسارت منظورنخواهندشد،
تبصره2-درصورتيكه صندوق پس ازپرداخت خسارت به صادركننده وجوهي بابت اصل وبهره ازخريداردريافت نمايد وپس ازواريزمطالبات صندوق مازادي وجودداشته باشدازمحل مازاد بهره متعلق به زمان قبل ازپرداخت خسارت به صادركننده پرداخت خواهدشد،
ماده 5-درصورتيكه كالاي صادره بعلت استنكاف غيرموجه خريدارازقبول آن باموافقت صندوق به محل ديگري منتقل ويابكشوربرگشت داده شود هزينه حمل مجددكالا درمحاسبه خسارت منظورخواهدشد،
ميزان پرداخت خسارت:
ماده6-حداكثردرصدخسارتي كه صندوق طبق اين ائين نامه ميتواند تعهدپرداخت نمايدبه ترتيب زيرخواهدبود:
الف- درموارديكه خسارت ناشي ازورشكستگي ويااعساروياعدم پرداخت درسررسيد ويااستنكاف غيرموجه خريدارازقبول كالا ياخدمات باشدهشتادوپنج درصد(85%) خسارت،
ب=درسايرمواردمندرج درماده 7قانون صندوق ضمانت صادرات ايران كه خسارت معمول وقوع حوادثي باشدكه ازحيطه اختيارخريداروصادركننده خارج بوده وهيچيك درايجاد حادثه مداخله نداشته باشندنوددرصد(90%) خسارت،
حقوق صندوق درقبال پرداخت خسارت :
ماده 7- صادركننده مكلف خواهدبودكه كليه مدارك واطلاعاتي راكه براي ثبوت خسارت ضروري تشخيص داده شوددراختيارصندوق قراردهد.
ماده 8- صدورضمانتنامه ازطرف صندوق موكول به پذيرفتن الزاماتيزرازطرف صادركننده است:
الف- انجام هرگونه اقدامي كه صندوق براي استيفاي حقوق خودلازم بداند.
ب- انتقال كليه حقوق صادركننده به صندوق درموردقراردادي كه براساس ان پرداخت خسارت صورت گرفته است.
ج- انتقال كالاواسنادمربوط به كالاوخدماتي كه خسارت ان پرداخت شده است به صندوق وسلب هرگونه حقي نسبت بعين يامنافع ان ازصادركننده.
د- قبول نمايندگي ازطرف صندوق براي وصول مطالبات ازخريدارخارجي وانجام اقدامات لازم درصورت پيشنهادصندوق.
تبصره– صندوق ميتواند اسناد ومدارك مربوط را بصورت امانت در اختيارصادركننده قراردهد.
ماده 9- با پرداخت خسارت ازطرف صندوق كليه حقوق صادركننده اعم ازاصل واجورقانوني ولودراين ائين نامه ذكرنشده باشدبصندوق منتقل ميگرددوصندوق ميتواندبهرنحويكعه لازم بداندنسبت به استيفاي حقوق خوداقدام وآنرابنفع صندوق وصول نمايد.
ماده 10- درصورتيكه پس ازپرداخت خسارت مبالغي توسط صادركننده ويا صندوق وصول گرددپس ازكسرمبلغ پرداخت شده بعنوان خسارتباقي مانده به نسبت درصدخصارت پرداخت شده بين صندوق وصادركننده تقسيم خواهد شد.
ماده 11- درصورتيكه مواردي غيرازآنچه كه دراين ائين نامه پيش بيني شده بوجودايدطبق اصول وعرف بازرگاني مديرعامل اتخاذتصميم ميشودويابنابه پيشنهادويموارددرشوراي عاليصندوق مطرح وتصميمات شورايعالي درهرموردقابل اجراخواهدبود. اصل تصويب نامه دردفترنخست وزيراست.
وزيرمشاورومعاون اجرائي نخست وزير- هادي هدايتي

8923 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1354/05/30 :تاريخ ابلاغ 1354/05/11 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بازرگاني
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران