اولياي دم بايدنصف ديه كامله را به متهم بدهند سپس قصاص نمايند.


كلاسه پرونده : 24/26/4063
شماره دادنامه : 1892
تاريخ رسيدگي : 21/1/72
مرجع رسيدگي : شعبه 26 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه : آقايان

خلاصه جريان پرونده : آقاي جمشيد.00 به اتهام قتل عمدي همسرش به نام ... در سال 63 تحت تعقيب واقع شده و پس از صدور كيفرخواست از دادسراي عمومي ... ، پرونده به دادگاه كيفر يك ... شعبه 13 ارجاع شده و آن دادگاه مورد را داخل باب لوث دانسته پس از اجراي قسامه توسط اولياي دم و پرداخت نصف ديه به متهم توسط آنان و تضمين حق صغير، راي به قصاص نفس متهم داده است و پرونده براي تنفيذ به ديوان عالي كشور شعبه 7 ارسال شده و آن شعبه طي دادنامه :404/7 21/6/65 راي دادگاه را تنفيذ نكرده و پرونده به شعبه 14 كيفري يك ... ارجاع شده و آن شعبه نيز با توجه به شكايت اولياي دم و گواهيها يپزشكي و گواهي فرزند صغير آنها كه پزشك از نظر هوش ، طبيعي و سالم دانسته است و وجود قرائن ظنيه بر صدور جرم از متهم لوث را محقق دانسته و بااجراي مجدد قسامه توسط اولياي دم راي به قصاص نفس متهم داده است كه راي دادگاه از جانب محكوم عليه مورد اعتراض واقع شده و با بقاي دادگاه بر راي خود، پرونده ... به شعبه 26 " ديوان عالي كشور" ارسال گرديده و اين شعبه طي دادنامه : 930 12/12/70 راي دادگاه را ابرام نموده و مجددا" راي دادگاه از جانب محكوم عليه مورد اعتراض واقع شده و با بقاي دادگاه بر راي خود پرونده مجددا" به ديوان عالي كشور ارسال و باسبق نظر ازشعبه 26 به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
(بسمه تعالي 0 با توجه به مندرجات پرونده ودادنامه قبلي اين شعبه ، راي دادگاه بر طبق موازين مي باشدوبا ملاحظه اعتراض مجدد محكوم عليه ، چون مطلب جديدي در اعتراض وي نيامده است ، در عين حال فاقد دليل موجب نقض دادنامه و تجديدنظر در راي دادگاه است و لذا طبق بند ب از ماده 10 قانون تجديدنظر، راي صادره ابرام و پرونده براي اقدام مقتضي عودت داده مي شود.)

مرجع :
كتاب قتل عمد، جلداول ، تاليف يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

71

1892 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/01/21 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران