قتل ناشي از بي احتياطي قاتل ، شبيه عمد محسوب ميگردد و تبديل ديه انتخاب شده از طرف محكوم عليه به قيمت ريالي آن كه توسط دادگاه صورت بگيرد قانوني نيست


كلاسه پرونده : 27/22/3927
شماره دادنامه : 81316/2/72
فرجامخواه : وكيل اولياءدم
فرجامخوانده : ...
فرجامخواسته : دادنامه شماره 5450/8/70 صادره از شعبه 142 كيفري يك
هيئت شعبه : آقايان ...

خلاصه جريان پرونده : آقاي ... (الف ) فرزند.00 21 ساله ، سرباز وظيفه ، اهل و ساكن تهران ، متهم است به قتل عمدي مرحوم هاشم ... با اسلحه ناريه بدين توضيح كه متهم گفته است كه (مقتول باآقاي (ج ) در اتاق 754 صحبت مي كرد و مي خنديد. من وارد شدم گفتم : هاشم چطوري ؟ گفت بگو هاشم آقا0 بعد آقاي (ج ) به هاشم گفت كه (آقا خيلي بزرگند) و بشوخي گفتند كه (دنيادرنيا0) من آمدم اسلحه را از توي كمرم به كيف انتقال بدهم 0 در همين اثنا " بود" كه ديگر متوجه نشدم چه اتفاقي افتاد.00) ( برگ 13)0 دربرگ بعدي گفته ا ست (اسلحه را براي نشان دادن هاشم در آوردم 0ازداخل جلد خارج كردم و به طرف اياشن نگرفتم 0 قصد داشتم آن را داخل كيفم قرار دهم 0 در فاصله 3 تا4 متري ايشان بودم 0 از اسلحه ناخودآگاه يك گلوله شليك شد.)
از آقاي (ج ) به عنوان گواه تحقيق شده " است." ايشان گفته اند: شليك شدن را نديدم و علت آن را نمي دانم 0 فقط با شنيدن صداي شليك متوحش شدم 0 اختلاف و مشاجره لفظي بين متهم و مقتول نبوده و يك تير بيشتر شليك نشده است. آقاي ... 18 ساله فرزندمقتول اعلام شكايت نموده و گفته است : شخص قاتل را نمي شناسم 0 پدرم با كسي اختلاف نداشت. دو برادر كوچك و 4 خواهر دارم كه سه تاي آنها ازدواج كرده اند ( برگ 25)0
فرزندان كبير مقتول بعدا" تقاضاي قصاص كرده اند. سرانجام پس از پايان تحقيقات به موجب كيفرخواست شماره 26806/5/70 تقاضاي تعيين مجازات متهم گرديده است و دادگاه كيفري يك ... شعبه 142 پس از رسيدگي ماهوي به شرح دادنامه شماره 5450/8/70متهم نامبرده را به پرداخت ده هزار دهم ظرف سه سال از تارخي وقوع قتل در حق اولياي دم محكوم نموده كه وكيل محكوم عليه درخواست تعيين ديه به قيمت روز و معادل ريالي آن نموده " است " و دادگاه موافقت خود را كتبا" اعلام داشته كه در اين خصوص وكيل اولياي دم به راي صادره اعتراض نموده اند كه اولا" نوع قتل شبه عمد بوده و ثانيا" محكوم علهي موظف است عين ده هزار درهم را تحويل دهد و در صورت عدم امكان از اقسام ديگر ديات كه وجود خارجي دارد انتخاب كندوبدهد. دادگاه در عقيدهابرازي خود استوار و پرونده جهت امعان نظر به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گردديه است. ضمنا" اخيرا" لايحه اي از همسر مقتول رسيده كه قتل را عدمي توصيف كرده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده نسبت به دادنانمه شماره 450 5/8/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

(بسمه تعالي 0 با توجه به محتويات پرونده بويژه اظهارات خود متهم در مراحل مختلف درمجموع بي احتياطي نامبرده به نفس مقتول محرز بنظر مي رسد.علي هذا قتل در حكم شبه عمد است كه بايد ديه ظرف 2 سال از تاريخ وقوع قتل پرداخت شود و همچنين ايراد دوم وكيل اولياي دم نيز وارد است ، زيرا اگر چه انتخاب نوع ديه و پرداخت متهم در حق اولياي دم به اجراي احكام مربوط مي گردد اما اينكه دادگاه محترم در ذيل درخواست وكيل محكوم عليه مبني بر تبديل ده هزار درهم به معادل ريالي تغيير و تبديل را بلااشكال اعلام داشته صحيح نيست ، زيرا حسب تبصره ذيل ماده 297 قانون مجازات اسلامي فقط در صورت تراضي طرفين يا تعذر همه انواع ششگانه ديات قيمت يكي از آنها پرداخت مي شود. بنابراين الزام اولياي دم به اخذ قيمت ده هزار درهم با وجود انواع ديگر شرعي و قانوني نيست. با توجه به مراتب مذكوره دادنامه فوق الاشاره نقض و پرونده دراجراي ماده 5 قانون تجديدنظر اعاده مي گردد.)

مرجع :
كتاب قتل عمد، جلداول ، تاليف يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

68

1316 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/02/08 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران