قتلي كه در تيراندازي براي شكاركبوترها اتفاق افتاده است از نوع خطاي محض محسوب ميگردد


كلاسه پرونده :2/4609/27
تاريخ رسيدگي : 26/11/73
شماره دادنامه : 3103
فرجامخواه : محكوم عليه
فرجامخواسته : دادنامه شماره 25798/7/71 صادره از شعبه 9 دادگاه كيفري يك ...
مرجع رسيدگي : شعبه 27 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه : آقايان ...

خلاصه جريان پرونده :آقاي ... 21 ساله كفاش اهل و ساكن ... به اتهام تيراندازي منجر به قتل مرحوم ... 80 ساله بدين توضيح كه متهم نامبرده كه به عنوان سرباز وظيفه در ... مشغول خدمت بوده در تاريخ 17/8/67 در حالي كه همراه دو سرباز ديگر سوار قمست عقب تويوتا بوده است ، نزديك روستاي مزبور كه مي رسد كبوترهارانشانه مي گيرد. ابتدا به صورت تك تيز و بعد به صورت رگبار شليك مي كند. متهم تيراندازي را قبول دارد ، ولي اصابت تير خودش را منكر است و ادعا نموده كه هر سه تيراندازي مي كرديم و با انجام تحقيقات از سوي دادسراي عمومي ... به موجب كيفرخواست شماره 151/1/64 تقاضاي تعيين مجازات متهم گرديده است.
سرانجام دادگاه كيفري يك ... شعبه 9 پس از چندين جلسه رسيدگي با اجراي مراسم قسامه و اعلام ختم رسيدگي به شرح دادنامه شماره 25/7/71 چون كه متهم علي الظاهر در زندان قصر به حبس ابد محكوم گرديده به علت عدم حضور متهم در جلسه اخير دادرسي راي غيابي به محكوميت وي به پرداخت يك فقره ديه كامله مرد مسلمان صادر نموده است كه محكوم عليه از اين راي واخواهي نموده و دادگاه طي راي شماره 61/1/73 واخواهي را رد نموده كه اين بار محكوم عليه تجديد نظرخواهي نموده و عمدتا" از وضع نامطلوب مالي خود اظهار فقر نموده است كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 25789/7/71فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

بسمه تعالي
با توجه به محتويات پرونده درخواست تجديدنظربا هيچ يك از موارد مذكور در ماده 10 قانون تجديدنظر مصوب سال 72 انطباقي ندارد. لذا ضمن رد آن دادنامه فوق الاشاره ابرام و پرونده به مرجع مربوطه اعاده مي گردد. النهايه دادگاه محترم در صورت احراز اعسار و يا احتمال آن مناسب است محكوم عليه را به دادخواست اعسار ارشاد نمايد.

مرجع :
كتاب قتل عمد، جلداول ، تاليف يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

68

3103 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/11/26 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران