ايراد صدمه منتهي به فوت كه بعلت هل دادن شخص و اصابت سر مقتول به زمين حاصل شده است قتل شبه عمد محسوب است


كلاسه پرونده : 726/3805
تاريخ رسيدگي : 10/8/71
شماره دادنامه : 1500/26
مرجع رسيدگي : شعبه 26 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه : آقايان ...

خلاصه جريان پرونده : آقايان 1 هوشنگ ... فرزند.00ساكن 2 ... علي ... فرزند.00 متهمند به ارتكاب ي فقره قتل شبه عمد نسبت به مرحوم خسرو ... بدين شرح كه اينها از مدرسه خارج مي شوند و در خيابان باهم درگير مي شوند كه متهم رديف اول طبق گفته خودش در بازجوييهاي اوليه با مقتول درگير شده و او را به زمين زده كه سرش به جدول خورده " است :" پدر مقتول مي گويد: ايشان كه از مدرسه برگشت گفت سرم درد ميكند تا اينكه صبح روز بعد حال مصدوم بدتر مي شود و تا رساندن او به بيمارستان فوت مي كند. گزاش پزشكي فقط خونمردگي را در ناحيه چپ سر مقتول ذكر كرده " است." نظر به شكايت اولياي دم دادسراي عمومي ... طي كيفرخواست شماره 281236/10/70 تقاضاي مجازات متهم را نموده است سپس دادگاه كيفري يك ... پس از بررسي پرونده متهم رديف اول را به پرداخت يك ديه كامله محكوم كرده است و نسبت به متهم رديف دوم حكم به برائت وي داده " است." حكم صادره از طرف محكوم عليه و اولياي دم مورد اعتراض واقع شده و دادگاه با بقاء بر راي خود پرونده را به ديوان عالي كشور و به اين شعبه ارسال نموده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد " و" پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
(بسمه تعالي 0 با توجه به محتويات پرونده و اظهارات شهود و متهم راي صادره از دادگاه كيفري يك ... مطابق موازين بوده و اعتراض موجهي مطرح نيست. لذا راي ابرام شده جهت اقدام ارجاع مي گرد.)

مرجع :
كتاب قتل عمد، جلداول ، تاليف يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

68

1500 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/08/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران