ايراد جرح با چاقو كه منتهي به فوت شده ،قتل عمدمحسوب است


كلاسه پرونده : 17/3630
تاريخ رسيدگي : 26/11/70
شماره دادنامه : 888
مرجع رسيدگي : شعبه 26 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده : آقاي ... 22 ساله متهم است به قتل عمدي مرحوم ... بدين شرح كه اين دو طايفه بنابه اظهارات خودشان از سالها قبل اختلاف داشتند و دعواي منجر به قتل به واسطه نزاع دو پسر بچه شروع مي شود كه بچه يك طرف از دست بچه دسته ي ديگري كتك خورده خلاصه درگيري شديد مي شود كه متهم با چاقو به طرف مقتول حمله مي كند و به ران چپ او مي زند كه عمق جراحت به اندازه اي شديدبوده كه مقتول به خونريزي شديدي مي افتد و منجر به فوتش مي شود.
نظر به شكايتاولياي دم كه همگي جز يكي “ ازآنها” كبيرند، دادسراي عمومي ... به دلايل موجود در پرونده طي كيفرخواست شماره 13808/5/70 تقاضاي مجازات متهم را كرده است.
لذا دادگاه كيفري يك ... شعبه 7 پس از بررسي پرونده متهم رابه قصاص نفس محكوم نموده است. حكم صادره از طرف متهم مورد اعتراض واقع شده و دادگاه با بقاء بر راي خود پرونده را به ديوان عالي كشور و به اين شعبه ارسال نموده است.
هيئت شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديد. پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر ... دادنامه شماره ... فرجام خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
(بسمه تعالي 0باتوجه به محتويات پرونده و اعترافات مكرر متهم كه او با چاقو به مقتول زده و با عنايت به برگ معاينه جسد(فعل ممايقتل به غالبا")مي باشد و ادعاي دفاع نسبت به مقتول با ملاحظه شهادت گواهان و قرائن موجود در حدي نيست كه قابل تصديق باشد ولذا راي دادگاه مبني بر قصاص ابرام مي شود و با تقاضاي تجديدنظر موافقت نمي شود. پرونده وفق بند ب ماده 10 قانون تجديدنظر جهت اقدامات شايسته ارجاع مي گردد.)

مرجع :
كتاب قتل عمد، جلداول ، تاليف يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

68

888 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1370/11/26 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران