نگهداري فيلم هاي مبتذل در صورتي جرم تلقي و قابل مجازات است كه مرتكب براي تجارت يا توزيع و يا به نمايش و معرض انظار عمومي گذاردن نگاه دارد


به تاريخ : 18/6/1374
شماره دادنامه : 585 - 17/6/1374
كلاسه پرونده : 663/74/5/ت
مرجع رسيدگي كننده : شعبه 5دادگاه تجديدنظراستان آذربايجان غربي
تجديدنظرخواه : حسين فرزند محرم
تجديدنظرخواسته : تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره 74/1 ... صادره از دادگاه عمومي خوي

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي حسين از دادنامه شماره 74 1 ... 0 صادره از دادگاه عمومي خوي نظر به اينكه به صراحت ماده 104قانون تعزيرات نگهداري فيلم هاي مبتذل در صورتي جرم تلقي و قابل مجازات مي باشد كه مرتكب براي تجارت يا توزيع ويا به نمايش و معرض انظار عمومي گذاردن نگاهدارد و در پرونده حاضر اين معنا احرازو اثبات نمي گردد و از طرفي نوارهاي مكشوفه نيز به اداره ارشاد اسلامي ارسال نشده تا محتواي آنها معلوم و مشخص گردد بنابه مراتب آن قسمت از دادنامه تجديدنظرخواسته مبني بر محكوميت مشاراليه رابه پرداخت پانزده هزار تومان جزاي نقدي نقض و نامبرده را در اين مورد تبرئه مي نمايد و در مورداعتراض معترض به قسمت ديگرمحكوميتش به تحمل دو سال حبس نظر به اينكه در اين خصوص ايراد و اعتراض موثر و موجهي به عمل نيامده است و از نظر رعايت اصول و تشريفات دادرسي مباني استدلال و احراز بزهكاري دادنامه خالي از ايراد و نقص قانوني است ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه راي صادره را تاييد و درباره آن قسمت از دادنامه موصوف مبني برفروش نوارهاي ويدئويي با التفات به اينكه مجوز قانوني بر فروش نوارها موجودنيست مقرر مي گردد كه دايره اجراي احكام بدوا" نوارها را به اداره ارشاد اسلامي ارسال در صورتي كه محتواي نوارها مبتذل تشخيص داده شده به استناد ماده 5 ازقانون نحوه رسيدگي به تخلفات ومجازات فروشندگان لباسهائي كه ... حكم به معدوم نمودن نوارهاي مبتذل صادر مي نمايد ضمنا" ايام بازداشت سابق محكوم عليه احتساب و كسر خواهد شد راي صادره قطعي است.
رئيس دادگاه مستشار دادگاه مستشار دادگاه

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارت
فردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول

119

585 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/06/18 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران