در مورد تعدد جرم نيز دادگاه مي تواند جهات مخففه را رعايت كند


به تاريخ : 17/5/1377
شماره دادنامه :860
كلاسه پرونده : 75/1365
مرجع رسيدگي كننده : شعبه 1209 دادگاه عمنومي تهران
شاكي : گزارش
متهمان : 1 علي 2 حسن 3 حامدوحميد و ديگران
اتهام : مزاحمت بانوان و نگهدراي و حمل نوار مبتذل ومستهجن

راي دادگاه
در خصوص اتهامات علي فرزند عباس اهل وساكن تهران فاقدپيشينه كيفري دائر به جعل عنوان مزاحمت براي بانوان و نگهداري و حمل نوارهاي مبتذل ومستهجن به اين توضيح كه مشاراليه عضو عادي نيرو هاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و عليرغم داشتن اختيارات و وظايف محدود ضمن خروج از حدود مسئوليت خويش ضمن سوءاستفاده از عضويت خويش در بسيح مبادرت به اخذ وسايل از مردم از قبيل فيلم و صور و تصوير مستهجن و قبيحه و وموبايل و ... به جاي تحويل آنها به مراجع ذيصلاح مبادرت به نگهداري آنها من غيرالحق از براي خويش نموده است دادگاه با عنايت به مجموع اوراق پرونده و به گزارش عوامل نيروي انتظامي دستگيري نامبرده در حين ارتكاب بزه واقارير صريح نامبرده من حيث المجموع بزهكاري مشاراليه را محرز دانسته و نامبدره را مستندا" به مواد47و555و619 قانون مجازات اسلامي و تبصره 2 بند ب ماده 3 از قانون مجازات اشخاصي كه در امورسمعي و بصري فعاليت غير مجاز دارند نامبرده را به تحمل 6 ماه حبس تعزيري بابت جعل عنون ، 6ماه حبس تعزيري و تحمل 35 ضربه شلاق بابت مزاحمت بانوان و همچنين پرداخت مبلغ يك ميليون ريال جزاي نقدي بابت نگهداري و حمل فيلمهاي ويديوئي مستهجن و مبتذل ممنوع صندوق دولت محكوم مي نمايد كه النهايه با عنايت به وضع خاص مشاراليه و جوان بودنش و اظهار ندامت شديد وي از عملكرد گذشته اش دارد با استناد به ماده 22 قاون مجازات اسلامي دو فقره مجازات حبس نامبرده رابه پرداخخخت دو فقره جزاي نقدي هر كدام يك ميليون ريال تبديل مي نمايد و مقرر مي دارد كه اسباب و آلات مكشوفه و مربوطه به جرائم از قبيل احكام و نامه ها و پرونده هاي مكشوفه از متهم محو ونابود گرديده و فيلمهاي مكشوفه نيز جهت استفاده بهينه در اختياراداره ارشاد تهران قرار گيرد در خصوص اتهام حسن فرزند محمد داير به سهل انگاري در نگهداري و حراست از اخبار محرمانه سازمان متبوعه كه نزد وي بوده است و با عنايت به عدم احراز سوءنيت مشاراليه و فقد عنصر معنوي جرم با تمسك به اصل 37 از قانون اساسي حكم به برائت وي صادر و اعلام مي شود همچنين در خصوص اتهام خانمها سيده معصومه و سيده محبوبه فرزندان محمدتقي و سارافرزند ابراهيم داير به برقراي رابطه نامشروع نيز با عنايت به مجموعه اوراق ومحتويات پرونده و فقد الده اثباتي شرعي و قانوني با تمسك به اصل برائت و اصل ماده 37 قانون اساسي حكم به برايت نامبردگان نيز صادر و اعلام مي شود مقرر است پرونده نسبت به ساير متهمان به اسامي حامد و حميد و علي شريف كماكان مفتوح به رسيدگي باشد راي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظراستان تهران مي باشد.
رئيس شعبه 1209 دادگاه عمومي تهران

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارت
فردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول

119

860 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1377/05/17 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران