قاضي دادگاه مي تواند مستندا" به منابع معتبر فقهي وفتاوي فقهاء از جمله كتاب تحريرالوسيله حضرت امام خميني (ره ) متهم را محكوم كند


به تاريخ : 10/6/1369
شماره دادنامه : 10765/6/1369
كلاسه پرونده : 68/1146
مرجع رسيدگي كننده : شعبه 201 دادگاه كيفري 2 تهارن
شكات : 1 اسماعيل 2 علي 3 عباس 4 معصومه 5 محمدرحمان
متهم : كريم
اتهام : نگهداري نوار مبتذل و مزاحمت ، فحاشي و تهديد

7گردشكار: متهم فوق به اتهام نگهداري نوار مبتذل و مزاحمت و فحاشي و تهديد و شكايت شكات مورد تعقيب دادسراي عمومي تهران واقع گرديده كه پس از تحقيقات اوليه و صدور كيفرخواست پرونده به دادگاههاي كيفري دو تهران ارسال و با ارجاع آن به اين دادگاه و تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين وجري تشريفات دفتري النهايه دادگاه در وقت مقرر فوق به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است پس از استماع اظهارات طرفين و ملاحظه محتويات پرونده دادگاه خت رسيدگي را اعلام وبشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد:

راي دادگاه
به دلالت كيفرخواست بدون شماره صادره از دادسراي عمومي تهران آقاي كريم 55 ساله اهل لنگرود فرزند يوسف به اتهام نگهداري نوار موسيقي مبتذل و مزاحمت و فحاشي و تهديد براي شكات پرونده تحت تعقيب قرار گرفت و دستگير و براساس ماده استنادي در كيفرخواست تقاضاي مجازات نامبدره شده است با توجه به گزارش كلانتري جمهوري اسلامي ايران و شهادت شهود واعتراف تلويحي نامبرده و ساير قرائن و امارات اتهام متهم نسبت به بزه انتسابي محرز و مسلم است دادگاه به استناد ماده 86 در مودر فحاشي قانون تعزيرات متهم را به تحمل پانزده ضربه تازيانه محكوم مي نمايد در مورد نگهداري نوارها طبق اعتراف متهم در صفحه 69 با رد ماده استنادي مستندا" به ماده 113 قانون تعزيرات متهم آقاي كريم را به تحمل دو ماه زندان محكوم مي نمايد حكم حضوري است.
رئيس شعبه 201 دادگاه كيفري 2تهران

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارت
فردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول

119

765 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1369/06/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران