معيل بودن متهم مي تواند موجب تخفيف مجازات باشد


به تاريخ : 25/11/1374
شماره دادنامه : 505
كلاسه پرونده : 74/1/398 تجديدنظركيفري
مرجع رسيدگي كننده : شعبه اول دادگاه تجديدنظراستان سمنان
تجديدنظرخواه : آقاي احمد
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 961 مورخ 30/7/1374 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي سمنان
اتهام : نگهداري نوار ويدئوي مبتذل وساختن مشروبات الكلي

گردشكار: به تاريخ 25/11/74 در وقت مراجعه شعب اول دادگاه تجديدنظراستان سمنان با شركت اعضاء امضاء كننده ذيل تشكيل است پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و بشرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي احمد نسبت به دادنامه شماره 61 30/7/74 شعبه اول دادگاه عمومي سمنان كه به موجب آن تجديدنظر خواه 1 به اتهام نگهداري سه حلقه نوار ويدئوئي مبتذل 2 ساختن مشروبات الكلي در منزل ومستندا" به تبصره 2 از بند ب ماده 3 از قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امورسمعي وبصري فعاليت مي نمايند و ماده 175 از ق مجازات اسلامي به پرداخت پانصد هزار ريال جزاي نقدي از حيث اتهام رديف يك و ضبط يك دستگاه ويدئو و سه حلقه نوار ويدئويي و يك عدد هد پاك كن و يك رشته سيم رابط و از بابت ساختن مشروبات الكلي به تحمل شش ماه حبس محكوم گرديده است نظر به اينكه صرف نگهداري ويدئو جرم نبوده و در هنگام بازرسي و ضبط وسايل مذكور در راي تجديدنظرخواسته فرد يا افرادي مشغول تماشا يا استفاده از آن نبوده اند پرونده امر نيزاز حيث توزيع نوارهاي مبتذل متكي به دليل ومدرك نبوده ومجرم اعلام و گزارش نيز مويد و مثبت امري نبوده لذا تجديدنظرخواهي نسبت به اين قسمت واردومستندا" به بند يك ماده 25 ق تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 راي تجديدنظرخواسته از حيث ضبط ويدئو ونوار برگردان و هدپاكن و سيم رابط فسخ و حكم بر استرداد آنها به تجديدنظرخواه صادر اما در خصوص نگهداري سه حلقه نوار ويدئويي مبتذل نظر به اينكه از ناحيه معترض اعتراض خاص وموجهي كه موجبات فسخ راي صادره را ايجاب نمايد به عمل نيامده و راي صادره از توجه به جهات و مباني و دلائل منعكسه در آن با هيچيك از جهات و شقوق مندرج در مواد18و 25فوق الذكر قابل انطباق به نظر نرسيده و از حيث اصول و قواعد تجديدنظرخواسته نسبت به اين قسمت تاييد مي گردد ثانيا" در خصوص اعتراض معترض نسبت به محكوميتش در مورد تهيه مشروبات الكلي نظر به جامع اوراق و محتويات پرونده بدوي و اقدامات معموله در اين مرحله از رسيدگي بر دادنامه تجديدنظرخواسته از حيث احراز بزه انتسابي و انطباق موضوع با ماده استنادي مندرج در آن خدشه و خللي وارد نبوده النهايه از توجه به وضع خاص محكوم عليه بودن و اينكه ظاهرا" و به دلالت اوراق پرونده فاقد پيشينه كيفري است مستحق ارفاق و تخفيف مجازات تشخيص و با اجازه حاصله از مفهوم مخالف تبصره 2 بند 4 ذيل ماده 22 ق فوق الاشعار و به تجويز ماده 22 ق مجازات عمومي ضمن فسخ راي صادره از حيث مجازات تجديدنظرخواه از باب تبديل و تخفيف به پرداخت هفتصدهزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس محكوم مي گردد راي صادره وفق تبصره يك ماده 19ق اخيرالذكر قطعي است.
دادرس شعبه اول دادگاه تجديدنظراستان مستشاردادگاه

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارت
فردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول

119

505 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/11/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران